หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ - หลักสูตร 1 วัน
(Issue and Crisis Communication Management in Public Relations)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารประเด็นและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ (Issue and Crisis Communication Management in Public Relations)

ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

(โค้ช ACC, ICF วิทยากร อาจารย์พิเศษ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริหารประเด็นทั้งในลักษณะที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อลดช่องว่างระหว่างองค์การกับความคาดหวังของประชาชน และในลักษณะที่เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรับในกรณีที่องค์การเกิดความขัดแย้งหรืออยู่ในภาวะวิกฤติ Digital Crisis Management รวมทั้งศึกษาหลักการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดวางตำแหน่งขององค์การ การจัดการภาวะวิกฤติ การกำหนดนโยบายและการวางแผนการสื่อสาร ตลอดจนการจัดการกับข่าวลือในภาวะวิกฤติ

วัตถุประสงค์
 การพัฒนาและจัดการการสื่อสารในสภาวะวิกฤต 
เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์การสื่อสารยามวิกฤต 
วิธีการเชิงรุกในการป้องกันวิกฤต ลดความเสียหาย เสริมการฟื้นตัวให้รวดเร็ว
พัฒนาต่อยอดและจัดการกลยุทธ์การสื่อสารยามวิกฤตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เรียนรู้จากกรณีศึกษาที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาส และกลยุทธ์ที่ประยุกต์ใช้ในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
Digital Crisis Management
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 งานประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาองค์การ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
การจัดการประเด็น (Issue Management)
การจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤต (Crisis Communication Management) 
กลยุทธ์ในการบริหารประเด็น (Issue Management)
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต และการบริหารภาวะวิกฤต : 

      อบรม สัมมนา กระแสโลกาภิวัฒน์กับภาวะวิกฤต 
      อบรม สัมมนา 
ความหมายของภาวะวิกฤต ประเภทของภาวะวิกฤต กลยุทธ์ในการบริหารภาวะวิกฤต
      อบรม สัมมนา 
กุญแจสู่ความสำเร็จเคล็ดลับที่ไม่ควรมองข้าม 
Digital Crisis Management


ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
ศึกษาจากกรณีศึกษา ไทลินิล เป็ปซี่ ปตท. การระไฟไทย รวมทั้งการทำ Workshop เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. การบรรยาย
2. รับฟังบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Interactive Lecture) 
3. กิจกรรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ขององค์กร 
4. รับฟังบรรยาย กรณีศึกษาองค์กรประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ (Issue and Crisis Management in Public Relations)” ทั้งจากวีดิโอและพรีเซนเทชั่น
5. การเรียนรู้แบบ Self Study เพื่อฝึกการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม