หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย MBO และ KPI

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ (Performance Management System : PMS) ต้องเริ่มต้นที่การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การทำงานอย่างมีแบบแผน สามารถติดตามช่วยเหลือและการวัดผลทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล จึงต้องให้ความสำคัญของหน่วยวัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ตั้งแต่ระดับ Top Management จนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติงาน


การเรียนรู้และเข้าใจความสอดคล้องของการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective (MBO)) และการบริหารโดยให้ความสำคัญที่ผลลัพธ์ (Management by Result (MBR)) โดยการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำคัญ (Key Performance Indicator (KPI)) จะทำให้การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะสามารถมองเห็นตัวชี้วัด (KPI) เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (Goal) ได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ
      หน่วยวัดเชิงธุรกิจ (Balance Scorecard)  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
      การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)  การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
เทคนิคการกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยการทำให้หน่วยวัดย่อยสัมฤทธิ์ผล ก็จะส่งผลให้ KPI ที่สูงมากกว่าบรรลุผลลัพธ์ไปด้วย ดังนั้นกระบวนการสร้างและการติดตามวัดผลลัพธ์ของ KPI ในแต่ละหน่วยงานจึงต้องมีความชัดเจน และบุคลากรทุกคนให้ความสำคัญกับ KPI ของตัวเอง ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลลัพธ์ของตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความสอดคล้องของ MBO และ KPI” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกำหนด MBO และ KPI ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถกำหนด KPI ของตัวเองที่สอดคล้องกับธุรกิจและกำหนด KPI ให้ทีมงานสอดคล้องกับ KPI ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการจัดทำดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) และประยุกต์ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานให้ทีมงานได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจความสอดคล้องของ MBO และ KPI
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง
       ความหมายของ การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO)
       ความหมายของ การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       ความหมายของ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)
       ความหมายของ หน่วยวัดเชิงธุรกิจ (Balance Scorecard)
       Workshop : หลักการเชื่อมโยงให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน
หลักการกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับธุรกิจ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย (Goal)
       กรอบความคิดในการกำหนด KPI ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
       KPI กำหนดขึ้นมาจากเรื่องอะไรได้บ้าง?
       เป้าหมาย (Goal) ความหมายที่หลากหลาย
       ความเหมือนและความแตกต่างของ MBO และ KPI
       Workshop : กำหนดเป้าหมาย (KPI) ที่ต้องการบรรลุความสำเร็จ
เทคนิคการเขียน KPI ให้เกิดประสิทธิผล
       คุณสมบัติของเป้าหมาย (KPI) เชิงกลยุทธ์
       ความสำคัญในการใช้ KPI ในการบริหารงาน
       ข้อความระวังในการกำหนด KPI ให้ทีมงาน
       Workshop : แนวทางกำหนด KPI ของตัวเอง (มีแบบฟอร์ม)
       Workshop : กระบวนการเขียน KPI ของตัวเองให้ทีมงาน (มีแบบฟอร์ม)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานด้วย KPI
       การโค้ชให้ทีมงานกำหนดเป้าหมาย (KPI Setting)
       แนวความคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal)
       วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม