หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากร - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Performance Management for People and Organization Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากร (Effective Performance Management for People and Organization Development)

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

(วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
        ทุกองค์กรดำเนินกิจการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่คือความสำเร็จด้านผลประกอบการ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เป้าหมายองค์กรบรรลุผลตามที่ตั้งไว้ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมสำคัญเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทุกคนในองค์กรจะต้องรับทราบ เข้าใจ ทำหน้าที่ในบทบาทที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในระบบ ดังนั้นระบบริหารผลการปฏิบัติงานจะต้องมีการบูรณาการความมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร เพื่อยังให้เกิดความสำเร็จของการบริหารผลการปฏิบัติงานอันเป็นเป้าหมายโดยรวม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจระบบริหารผลการปฏิบัติงาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายองค์กรและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบระบบประเมินผลและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กรต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานคืออะไร ทำไมต้องใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบริหารผลการปฏิบัติงาน นำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายองค์กร กับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ระบบริหารผลการปฏิบัติงานกับระบบการประเมินผลต่างกันอย่างไร
หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4R 2F
รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 90 องศา,180 องศา และ 360 องศา
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย Competency และ KPI
ขั้นตอนการออกแบบแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

Workshop
กระบวนการนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ
การสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาผลงาน
      อบรม สัมมนา ข้อควรระวังในการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
      อบรม สัมมนา การแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากปฏิกิริยาพนักงานในรูปแบบต่างๆ
สรุปแนวทางการนำผลการประเมินการปฏิบัติงานไปใช้บริหารและพัฒนาบุคลากร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
        บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Group Discussion Brain Storming และฝึกทำผ่านการปฏิบัติจริง โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและสามารถนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ได้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม