หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Performance Management System Align Business)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ (Performance Management System Align Business)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับธุรกิจ ช่วยทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยที่ผู้บริหารในแต่ละระดับมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร สามารถวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจน มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และแนวทางพัฒนาทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของตำแหน่งงาน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย และองค์กรประสบความสำเร็จทางธุรกิจ

   
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่เป็นวงจร ช่วยทำให้การวางแผน การประเมิน และการพัฒนาให้ทีมงานบรรลุความสำเร็จกับเป้าหมายของตัวเอง ลดปัญหาที่จะทำให้การบริหารผลการปฏิบัติงานไม่ได้ผล เช่น.....
       - เป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจน และมีมากเกินไป
       - การประเมินผลการปฏิบัติงานวัดเฉพาะเวลาทำงานไม่ใช่ผลงาน
       - ขาดการช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาจากหัวหน้างาน
การพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ช่วยทำให้บรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ด้วยการทำงานเป็นทีมเวิร์ค ร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน เช่น......
       - การสื่อสารแบบเข้าใจ
       - การรับฟังเชิงลึก
       - การโค้ชผลการปฏิบัติงาน
       - การป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปปฏิบัติใช้กับการปฏิบัติงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบและวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีหน่วยวัดความสำเร็จ (KPI) ที่ชัดเจน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความมั่นใจและนำไปใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนบรรลุความสำเร็จกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกับทีมงาน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
     แนวความคิดของการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
     วงจรการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Cycle)
     เครื่องมือการกำหนดเป้าหมาย เช่น Balance Scorecard, KPI, SMART, OKRs
     หลักการกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานและตำแหน่งงาน
     หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลงานประจำปี
     Workshop: การสร้างเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
การวางแผนและแนวทางปฏิบัติเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Planning)
     การจัดทำแผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
     ขั้นตอนการจัดทำตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับธุรกิจ
     กำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน
     การออกแบบแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
     กิจกรรม: การจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
     ความหมายของการบริหารโดยวัตถุประสงค์ (MBO)
     การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (Effective Appraisal)
     วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
     กิจกรรม: การออกแบบขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การพัฒนาทักษะสำหรับบริหารผลการปฏิบัติงาน
     การสื่อสารแบบเข้าใจและเห็นใจ (Empathy & Sympathy)
     การรับฟังเชิงลึกอย่างตั้งใจ (Deep & Active Listening)
     การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Coaching for High Performance)
     การให้ข้อมูลป้อนกลับผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)
     Role Playing: การฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่สำคัญ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร