คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ

(Performance Management for Manager) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” เป็นอย่างมากเพราะผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในองค์กรที่ผ่านหน่วยวัดที่ชัดเจน (KPI) จะนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 ผู้จัดการต้องให้ความสำคัญกับ “กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Process) เพื่อทำให้พนักงานภายในทีมงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล

 การพัฒนาให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ เช่น.....
       การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
       การแก้ไขปัญหา & การตัดสินใจ (PSDM)
       การทำงานเชิงรุกมุ่งสู่เป้าหมาย (Proactive Working)
       การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
 การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช (Life & Performance Coaching) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานกับทีมงานได้อย่างครบถ้วนตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานด้วยเครื่องมือพัฒนาด้านต่างๆ ในการส่งเสริมให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ช (Coaching) ทีมงานได้ด้วยแนวทางที่เป็นสากลมากกว่าการสอนงานตามปกติ จะทำให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching) ด้วย Style ของตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ Performance Management System
      หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จ
      ประเด็นสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      Workshop:สร้างกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
 การพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
      การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
      การแก้ไขปัญหา & การตัดสินใจ (PSDM)
      การทำงานเชิงรุกมุ่งสู่เป้าหมาย (Proactive Working)
      การจัดการอารมณ์ชิงลบ (EQ)
      Workshop:กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารทีมงาน
      กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Training & Coaching)
      การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      Workshop:การประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมงาน
      กรณีศึกษา:การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM)
 การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช (Life & Performance Coaching)
      หลักการที่สำคัญของการโค้ช (Coaching)
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Base)
      การโค้ชเพื่อสร้างสมดุลทางความคิด (Life Coaching)
      การโค้ชเพื่อผลปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      Role Playing:ดำเนินการโค้ชพอสังเขป
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ    
ผู้บริหาร   

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การทำงานเชิงรุกการจัดการอารมณ์ชิงลบทักษะการคิด

แสดงความคิดเห็น