หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Performance Management for Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการ (Performance Management for Manager)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)” เป็นอย่างมากเพราะผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในองค์กรที่ผ่านหน่วยวัดที่ชัดเจน (KPI) จะนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 ผู้จัดการต้องให้ความสำคัญกับ “กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Process) เพื่อทำให้พนักงานภายในทีมงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล

 การพัฒนาให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่างๆ เช่น.....
       การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
       การแก้ไขปัญหา & การตัดสินใจ (PSDM)
       การทำงานเชิงรุกมุ่งสู่เป้าหมาย (Proactive Working)
       การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
 การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช (Life & Performance Coaching) เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นด้วยตัวพนักงานเอง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานกับทีมงานได้อย่างครบถ้วนตรงตามเป้าหมายขององค์กร
 เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาทีมงานด้วยเครื่องมือพัฒนาด้านต่างๆ ในการส่งเสริมให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการโค้ช (Coaching) ทีมงานได้ด้วยแนวทางที่เป็นสากลมากกว่าการสอนงานตามปกติ จะทำให้ทีมงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการโค้ช (Coaching) ด้วย Style ของตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่เผชิญอยู่ได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับ Performance Management System
      หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จ
      ประเด็นสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติงาน
      Workshop:สร้างกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของตัวเอง
 การพัฒนาทีมงานให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
      การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking)
      การแก้ไขปัญหา & การตัดสินใจ (PSDM)
      การทำงานเชิงรุกมุ่งสู่เป้าหมาย (Proactive Working)
      การจัดการอารมณ์ชิงลบ (EQ)
      Workshop:กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน
 ครบเครื่องเรื่องการบริหารทีมงาน
      กำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Goal Setting)
      การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Training & Coaching)
      การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      Workshop:การประยุกต์ใช้กับการบริหารทีมงาน
      กรณีศึกษา:การบริหารผลการปฏิบัติงาน (PM)
 การดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช (Life & Performance Coaching)
      หลักการที่สำคัญของการโค้ช (Coaching)
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Base)
      การโค้ชเพื่อสร้างสมดุลทางความคิด (Life Coaching)
      การโค้ชเพื่อผลปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      Role Playing:ดำเนินการโค้ชพอสังเขป
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ    
ผู้บริหาร   

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ