หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Performance Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (Effective Performance Management)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Effective Performance Management) เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน ที่ช่วยทำให้พนักงานปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์และหน่วยวัดความสำเร็จ (KPI) โดยการบริหารงานอย่างครบวงจร

การพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้างาน ที่คอยช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งด้านความสามารถ (Competency) กรอบความคิด (Mindset) และมีความสุข (Well-Being) ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังคำที่ว่า “งานได้ผล คนมีความสุข บรรลุผลลัพธ์องค์กร”
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นการพัฒนางานให้มีการปรับปรุงทีละเล็ก ทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนางานเพิ่มสูงขึ้น จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เข้าใจสถานการณ์ต่างๆของพนักงาน และให้ความช่วยเหลือพร้อมพัฒนาได้ทันท่วงที ก่อนเกิดปัญหา
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ เชิงปฏิบัติการ ที่ใช้ประกอบกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานด้วยหลักคิดแบบ PDCA เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานครบวงจร
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       เทคนิคกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
       การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       การปฏิบัติงานตามแผนเชิงกลยุทธ์
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
       ความหมายของการบริหารโดยวัตุประสงค์ (MBO)
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
       วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : สรุปเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
การพัฒนาทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ
       การสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Psychology)
       การให้คำปรึกษาและกำลังใจ (Counselling)
       การให้คำแนะนำจากประสบการณ์ (Suggestion)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA
       หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
       แนวคิดการทำงานแบบ PDCA เพิ่มประสิทธิภาพ
       ความสูญเปล่า 7 ประการ ที่เป็นอุปสรรคของการทำงาน (7 Wales)
       การบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตเป้าหมาย
       Workshop : กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ