หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Performance Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (Effective Performance Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี (Effective Performance Management) เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของหัวหน้างาน ที่ช่วยทำให้พนักงานปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามวัตถุประสงค์และหน่วยวัดความสำเร็จ (KPI) โดยการบริหารงานอย่างครบวงจร

การพัฒนาทักษะต่างๆที่ใช้ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้กับหัวหน้างาน ที่คอยช่วยเหลือ ดูแล และพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมทั้งด้านความสามารถ (Competency) กรอบความคิด (Mindset) และมีความสุข (Well-Being) ในการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานอย่างต่อเนื่อง ดังคำที่ว่า “งานได้ผล คนมีความสุข บรรลุผลลัพธ์องค์กร”
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (PDCA) เป็นการพัฒนางานให้มีการปรับปรุงทีละเล็ก ทีละน้อยอย่างต่อเนื่อง ทำให้การพัฒนางานเพิ่มสูงขึ้น จนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดีวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีรูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เข้าใจสถานการณ์ต่างๆของพนักงาน และให้ความช่วยเหลือพร้อมพัฒนาได้ทันท่วงที ก่อนเกิดปัญหา
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆ เชิงปฏิบัติการ ที่ใช้ประกอบกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน จนเกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานด้วยหลักคิดแบบ PDCA เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานครบวงจร
       สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
       เทคนิคกำหนดเป้าหมายคุณภาพ
       การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       การปฏิบัติงานตามแผนเชิงกลยุทธ์
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
       ความหมายของการบริหารโดยวัตุประสงค์ (MBO)
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal)
       วัตถุประสงค์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : สรุปเทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ
การพัฒนาทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ
       การสอนงาน ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน (Coaching)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Psychology)
       การให้คำปรึกษาและกำลังใจ (Counselling)
       การให้คำแนะนำจากประสบการณ์ (Suggestion)
       Role Playing : การพัฒนาทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย PDCA
       หลักคิดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
       แนวคิดการทำงานแบบ PDCA เพิ่มประสิทธิภาพ
       ความสูญเปล่า 7 ประการ ที่เป็นอุปสรรคของการทำงาน (7 Wales)
       การบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตเป้าหมาย
       Workshop : กำหนดแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริงกรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร