คอร์สฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

(Strategic Performance Management and Business Diversify) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้บุคลากรภายในทีมสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรจุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่งผลให้ภาพรวมขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) เป็นการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การทำงาน เพื่อค้นหาช่องว่าง (Gap) แล้วผ่านกระบวนการคิดต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ มีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่นยืน เช่น
      กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
      กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
      กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
      การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversify)
      กลยุทธ์ในเชิงการประยุกต์ (Application Strategy)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ของตัวเองในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมแนวทางการพัฒนาทีมงานให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักการการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
       กรอบความคิดการบริหารธุรกิจ (Business Conceptual)
       หลักพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์แรงกดดันทางธุรกิจ (5 Forces)
       การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversify)
       Workshop : สรุปแนวความคิดการบริหารธุรกิจของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ประเภทต่างๆ
       กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
       กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
       กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
       กลยุทธ์ในเชิงการประยุกต์ (Application Strategy)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์การบริหารใน Style ของตัวเอง
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุกต์ (Strategic Performance Management)
       หลักการการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หลักการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)
       ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop : การสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์
       แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 9 ประการ (9 Megatrends)
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       Workshop : กำหนดแนวการบริหารทีมงานด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การกระจายความเสี่ยงการบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารจัดการเชิงรุก

แสดงความคิดเห็น