หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Performance Management and Business Diversify)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Strategic Performance Management and Business Diversify)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้บุคลากรภายในทีมสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรจุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่งผลให้ภาพรวมขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) เป็นการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การทำงาน เพื่อค้นหาช่องว่าง (Gap) แล้วผ่านกระบวนการคิดต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ มีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่นยืน เช่น
      กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
      กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
      กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
      การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversify)
      กลยุทธ์ในเชิงการประยุกต์ (Application Strategy)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ของตัวเองในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมแนวทางการพัฒนาทีมงานให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักการการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
       กรอบความคิดการบริหารธุรกิจ (Business Conceptual)
       หลักพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์แรงกดดันทางธุรกิจ (5 Forces)
       การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversify)
       Workshop : สรุปแนวความคิดการบริหารธุรกิจของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ประเภทต่างๆ
       กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
       กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
       กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
       กลยุทธ์ในเชิงการประยุกต์ (Application Strategy)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์การบริหารใน Style ของตัวเอง
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุกต์ (Strategic Performance Management)
       หลักการการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หลักการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)
       ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop : การสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์
       แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 9 ประการ (9 Megatrends)
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       Workshop : กำหนดแนวการบริหารทีมงานด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร