หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Performance Management and Business Diversify)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารผลการปฏิบัติงานและการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Strategic Performance Management and Business Diversify)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อทำให้บุคลากรภายในทีมสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานให้บรรจุเป้าหมายตามที่ต้องการ ส่งผลให้ภาพรวมขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้

การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management) เป็นการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์การทำงาน เพื่อค้นหาช่องว่าง (Gap) แล้วผ่านกระบวนการคิดต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ มีแนวทางปฏิบัติที่หลากหลายกลยุทธ์และสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัทได้ ก็จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่นยืน เช่น
      กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
      กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
      กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
      การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversify)
      กลยุทธ์ในเชิงการประยุกต์ (Application Strategy)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ ของตัวเองในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ พร้อมแนวทางการพัฒนาทีมงานให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้หลักการการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
       กรอบความคิดการบริหารธุรกิจ (Business Conceptual)
       หลักพื้นฐาน (Conceptual) ของการคิดเชิงกลยุทธ์
       การวิเคราะห์แรงกดดันทางธุรกิจ (5 Forces)
       การกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Diversify)
       Workshop : สรุปแนวความคิดการบริหารธุรกิจของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธ์ประเภทต่างๆ
       กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy)
       กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)
       กลยุทธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy)
       กลยุทธ์ในเชิงการประยุกต์ (Application Strategy)
       Workshop : กำหนดกลยุทธ์การบริหารใน Style ของตัวเอง
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุกต์ (Strategic Performance Management)
       หลักการการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
       หลักการบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)
       ลักษณะงานที่เหมาะสมกับการคิดเชิงกลยุทธ์
       หลักการเอาชนะปัญหา/อุปสรรคที่ต้องเผชิญ
       Workshop : การสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       กรณีศึกษา : กำหนดแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเชิงกลยุทธ์
       แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ 9 ประการ (9 Megatrends)
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
       หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดใหม่
       Workshop : กำหนดแนวการบริหารทีมงานด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ