หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Result Oriented Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์ขององค์กร (Result Oriented Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     "เป้าหมายมีไว้พุ่งชน ผลลัพธ์สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำงาน"
 การบริหารมุ่งสู่ผลลัพธ์ขององค์กร (Result Oriented Management) มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นความสำคัญของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยทุกฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ สร้างผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร เป็นกระบวนการทำงานที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของตัวเอง หน่วยงานและองค์กรมองเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานของตัวเองหากทุกคนมุ่งที่ผลลัพธ์ (Result Oriented) ก็จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และทุกคนก็สำเร็จตามไปด้วยการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ (Result) ตรงตามเป้าหมาย (Goal) ต้องพบเจอปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ผลลัพธ์ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เราเรียกว่า "ช่องว่าง (Gap)" ซึ่งต้องนำมาประเมินและกำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ ให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ เราจึงเรียกว่า Result Orientedวัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดการมุ่งผลลัพธ์สร้างความสำเร็จให้ทั้งองค์กร (Result Oriented Mindset)
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีหลักการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจในการสร้างผลลัพธ์ให้สัมฤทธิ์ผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนตั้งเป้าหมาย วางแผนดำเนินการ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ตรงกับเป้าหมายโดยมีความสอดคล้องกันทั้งองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สร้างผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการสร้างกรอบความคิดการมุ่งที่ผลลัพธ์ (Result Oriented Mindset)
    สนุกกับความหมาย เป้าหมาย V.S. ผลลัพธ์
    กระบวนการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมาย (Result Oriented)
    การวางแผนบรรลุเป้าหมาย (Planning for Target)
    การคิดแก้ปัญหาบรรลุเป้าหมาย (Solution Thinking)
    Workshop: การสร้างกรอบความคิดการมุ่งที่ผลลัพธ์
หลักการบริหารผลลัพธ์ให้สัมฤทธิ์ผลประเภทต่างๆ
    การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
    การบริหารความเสี่ยงลดส่วนสูญเสีย (Risk Management)
    การบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย (Performance Management)
    การบริหารมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Oriented Management)
    กิจกรรม: สรุปแนวความคิดความเหมือนและความแตกต่าง
กระบวนการบริหารผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร
    การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องทั้งองค์กร
    การเรียนรู้ MBO, KPI , OKRS
    การวัดผลลัพธ์และการประเมินผล
    การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    การสอนงานและการป้อนกลับ (Coaching & Feedback)
    กิจกรรม : การออกแบบแนวทางการบริหารผลลัพธ์
การบริหารและพัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ผลลัพธ์
    ผู้จัดการ (Manager) V.S. ผู้นำ (Leader)
    หลักการบริหารบุคลากร (Staff Management)
    หลักการพัฒนาทีมงาน (People Development)
    การโค้ชผลการปฏิบัติการ (Coaching for High Performance)
    Role Play: การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร