หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารลูกค้ารายสำคัญในธุรกิจค้าปลีก - หลักสูตร 2 วัน
(Key Account Management in Retail)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารลูกค้ารายสำคัญในธุรกิจค้าปลีก (Key Account Management in Retail)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดความภักดีต่อองค์กร และดำเนินธุรกิจร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner) ได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถจัดแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจได้อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้ารายสำคัญ ช่วยทำให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ พร้อมกำหนดแนวทางกลยุทธ์ร่วมกับ Key Account ในการเพิ่มรายได้และกำไรให้กับธุรกิจของลูกค้า สามารถทำให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง เอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจกับการดูแลและช่วยเหลือขององค์กร
การสร้างความสำเร็จของธุรกิจร่วมกับลูกค้ารายสำคัญ ต้องมีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัล โดยการสร้างกรอบความคิดการทำธุรกิจและการตลาดในการใช้ดิจิทัล (Digital Marketing) มาส่งเสริมการขายและการบริหารลูกค้ารายสำคัญ โดยประยุกต์ใช้การคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking) เป็นเครื่องมือมาออกแบบกลยุทธ์การบริหารลูกค้ารายสำคัญให้เกิดคุณภาพ


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการบริหารลูกค้ารายสำคัญ สามารถออกแบบแนวทางปฏิบัติของตัวเอง ช่วยให้ลูกค้ารายสำคัญมีความภักดีต่อองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนจัดแบ่งประเภทและคุณลักษณะของลูกค้ารายสำคัญให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ช่วยให้การบริหารสามารถดำเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่างๆ สร้างผลลัพธ์ที่ทำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที ตรงกับความต้องการ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางทำงานเชิงกลยุทธ์ในการสร้างและวางแผนการบริหารลูกค้ารายสำคัญให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : หลักการวิเคราะห์และบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)

การสร้างกรอบความคิดที่ดีกับลูกค้ารายสำคัญ
        สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับลูกค้ารายสำคัญ
        ความหมายของลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)
        หลักการสำคัญในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจ
        ประเด็นสำคัญในการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)
        กิจกรรม : การวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้า (Key Account Analysis)
หลักการบริหารลูกค้ารายสำคัญเชิงกลยุทธ์
        องค์ประกอบสำคัญของลูกค้ารายสำคัญ
        การจัดแบ่งประเภทของลูกค้ารายสำคัญเชิงกลยุทธ์
        เทคนิคการจัดแบ่งลูกค้ารายสำคัญให้สอดคล้องกับธุรกิจ
        กระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญให้เกิดความภักดี
        กิจกรรม : ระดมสมองกำหนดหลักการบริหารลูกค้ารายสำคัญ
หลักการวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้ารายสำคัญ
        กำหนดลูกค้าด้วย STP ให้สอดคล้องกับ FAB ของธุรกิจ
        การวิเคราะห์เส้นทางของลูกค้ารายสำคัญ (Key Customer Journey)
        การนำเสนอคุณค่าที่สอดคล้องกับความต้อง (Value Proposition)
        การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience)
        กิจกรรม : กำหนดแนวทางนำเสนอให้สอดคล้องความต้องการ
เทคนิคการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ
        แนวทางการสร้างลูกค้ารายสำคัญ
        การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของ Key Account
        กำหนดกลยุทธ์ร่วมกับ Key Account
        การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล (Proactive Management)
        กิจกรรม : กำหนดกลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดี


Day II : การวางแผนและสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญ
(Key Account Planning and Strategy)


การเรียนรู้และเข้าใจกลยุทธทางธุรกิจ 5.0 กับโลกดิจิทัล
        ความหมายของการตลาด 5.0
        กลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยข้อมูล (Data-Driven Business Strategy)
        หลักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)
        การสร้างกรอบความคิดการทำงานด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
        กิจกรรม : การสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลกับการบริหารลูกค้ารายสำคัญ
การสร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้ารายสำคัญด้วย Design Thinking
        กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ (Design Thinking)
        หลักการสำคัญของ Design Thinking 5 ขั้นตอน (Stanford d. School)
        ความหมายของคาว่า “นวัตกรรม (Innovation)”
        เทคนิคการใช้ Design Thinking ให้เกิดประสิทธิผล
        กิจกรรม : การประยุกต์ใช้ Design Thinking สร้างกลยุทธ์บริหารลูกค้า
การวางแผนการบริหารลูกค้ารายสำคัญอย่างเป็นระบบ
        กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ให้ชัดเจน
        ความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
        การวางแผนเชิงกลยุทธ์กับลูกค้ารายสำคัญ
        กำหนดแนวทางปฏิบัติเชิงกลยุทธ์กับการบริหารลูกค้า
        กิจกรรม : ระดมสมองสร้างแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
การพัฒนาตัวเองในบทบาทผู้บริหารลูกค้ารายสำคัญ
        การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
        การพัฒนาทักษะการคิดพิชิตเป้าหมาย (Thinking)
        การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)
        การเป็นนักขายในฐานะที่ปรึกษา (Solution Selling)
        กิจกรรม : กำหนดแนวทางการพัฒนาตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้าพนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้บริหารฝ่ายขาย

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง