หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารลูกหนี้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริหารลูกหนี้

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  การบริหารการจัดการที่ได้ผลในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และเพื่อให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคง มียอดขายที่มีเสถียรภาพ และเติบโตอย่างมั่นคงนั้น ปัจจัยหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ และมีกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ การวิเคราะห์และการบริหารลูกหนี้การค้า

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความเข้าใจการบริหารลูกหนี้ให้เกิดมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ลูกหนี้
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง
4. เพื่อเรียนรู้การเพิ่มยอดขายจากการบริหารลูกหนี้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความสำคัญของการบริหารลูกหนี้ 
     Work shop & Coaching ให้เกิดความเข้าใจถึงการบริหารลูกหนี้มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
2. เรียนรู้ลูกค้าของธุรกิจให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
     Work shop & Coaching โดยใช้Model สัตว์สี่ทิศในการวิเคราะห์ลูกค้าว่าเป็นประเภทไหน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารการจัดการ 
3. การวิเคราะห์งบการเงินของลูกค้า 
     Work shop & Coaching พิจารณาจากงบการเงิน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์พื้นฐานได้ว่า ลูกค้ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีอย่างไร
4. การวิเคราะห์ปัจจัยในการปล่อยสินเชื่อลูกหนี้การค้า 
     Work shop & Coaching พิจารณาหลัก5 C ในการกำหนดนโยบายการให้สินเชื่อ 
5. การกำหนดนโยบายการปล่อย credit term ให้กับลูกค้า 
     Work shop & Coaching พิจารณาการปล่อยCredit term ที่ได้ผลต่อลูกค้าของบริษัท
6. การทบทวนเครดิตในการบริหารลูกหนี้การค้าประจำปี 
     Work shop & Coaching เพื่อให้ได้หลักเกณฑ์พื้นฐานในการทบทวนเครดิตกับลูกค้าของธุรกิจ

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรียนรู้แบบการระดมความคิด Brain Stroming โดยผู้เรียนจะเป็นผู้คิด/พัฒนา นวตกรรมร่วมกัน ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานและกล้าที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็น และนำแนวทางที่ได้ไปคิดและหาวิธีปฎิบัติต่อไป
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop ในการร่วมคิดและแสดงความเห็น
       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       แนวทางที่จะต้องนำไปดำเนินการต่อ ทั้งการศึกษาการผลิตและการตลาดใหม่ๆ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ให้เกิดการพัฒนา

แนวทางในการอบรม
บรรยาย 40%
 work shop and Coaching 60%


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงาน
 ผู้บริหาร ของฝ่ายขาย
 ฝ่ายบัญชี
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง :  การบริหารลูกหนี้การบริหารการวิเคราะห์งบการเงิน

แสดงความคิดเห็น