หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Inventory Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ (Inventory Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
สต๊อกสินค้า คือ หัวใจสำคัญของการบริหาร ที่จะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ กำไรต้นทุน และความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรที่ดีสามารถวัดผลได้จากการบริหารสต๊อกสินค้า

วัตถุประสงค์
สร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญของเนื้อหา
สามารถนำทฤษฏีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้ในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
ความสำคัญของการบริหารสต๊อกสินค้า
การเขียนผังกระบวนการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสต๊อกสินค้า
การพยากรณ์ยอดขาย
การวางแผนการสั่งซื้อสินค้า
การบริหารสินค้าในหลายช่องทาง (Multi Channel)
การประเมินและวิเคราะห์ปัญหาของกิจการ
ปัญหาในการบริหารสต๊อกสินค้าและความสูญเปล่า
การพิจารณาทำเลตั้งร้านค้าและคลังสินค้า
การวัดผลและการชิ้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
การบริหารสต๊อกสำหรับสินค้า Online

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม