หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสินค้าคงคลัง ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - หลักสูตร 1 วัน
(Inventory Management How to make it more efficient)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสินค้าคงคลัง ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Inventory Management How to make it more efficient)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 - ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจ มีความซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ต้องมีความรอบคอบ รัดกุมมากยิ่งขึ้น
 - การควบคุมดูแลต้นทุนของสินค้า เป็นงานที่มีความสำคัญ ที่มีผลต่อผลกำไร ขาดทุน ขององค์กร ซึ่งทุกองค์กร มักจะมีเป้าหมายในการบรหารงานให้มี ต้นทุนของสินค้า ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 - การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ ต้นทุน ต่าง ๆ ในหลายส่วน ซึ่งการบริหารสินค้าคงคลังที่ดี จะทำให้สามารถควบคุมต้นทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - การบริหารสินค้าคงคลัง มีความจะเป็น ต้องมีการนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บ มาทำการวิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อการวางแผน ในการดำเนินงาน เพื่อให้มีต้นทุนในด้านต่าง ๆ ให้ต่ำที่สุด
 - ในการบริหารสินค้าคงคลัง ส่วนหนึ่งมีจำเป็นต้องมีการคำนึงถึง ความพึงพอใจ ของลูกค้า เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น จึงต้องมีการบริหารที่ครอบคลุมในหลายด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดทั้งต่อ ผู้ประกอบการ และลูกค้า
 - ระบบ ระเบียบ ในการบริหาร ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง มีตัวชี้วัดการดำเนินงาน หรือ KPIs ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องในการดำเนินงาน ดังนั้นการเลือก KPIs ที่ถูกต้องเหมาะสมกับองค์กรและนโยบายเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงความสำคัญของงานบริหารสินค้าคงคลัง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในความสำคัญของข้อมูล ที่ต้องจัดเก็บ และนำมาใช้งานได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถลำดับความสำคัญของสินค้าที่มีอยู่ได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้และเข้าใจใน KPIs ที่ใช้ในการบริหารงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำข้อมูลไปทำการตัดสินใจการจัดเก็บได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้องค์กร มีการพัฒนาดำเนินงานบริหารสินค้าคงคลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของ งานจัดการคลังสินค้า
       ความเข้าใจในงานบริหารสินค้าคงคลัง
        ประเภทของสินค้าที่ทำการจัดเก็บในปัจจุบัน
 รู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง ที่ องค์กร ต้องการ
       วิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจขององค์กร
       ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอยู่ในองค์กร ความครอบคลุมต่อการดำเนินงาน
       สภาพในการดำเนินงานปัจจุบัน
       เป้าหมายในการดำเนินงานที่ควรจะมี
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดการคลังสินค้า
       ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บในปัจจุบัน
       ข้อมูลที่สำคัญในการบริหารงาน
       การนำข้อมูลมาจัดลำดับตามความเหมาะสม
       KPIs ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
       การพยากรณ์ในการจัดเก็บสินค้า
       การตัดสินใจในการจัดเก็บสินค้า
การดำเนินการจัดการ จัดกลุ่มกับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว และะไม่มีการเคลื่อนไหว Classification
       การกำหนดวิธีการคัดเลือกการเคลื่อนไหวของสินค้าในแต่ละกลุ่ม
        การจัดการคัดเลือก และการตัดสินใจในการดำเนินการกับสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้า
การตรวจนับสินค้าคงคลัง
       ประเภทของการตรวจนับ
        ขั้นตอนในการตรวจนับ
การจัดทำรายงาน
       รายงานที่มีความจำเป็นในการบริหารสินค้าคงคลัง

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานให้ในหน่วยงานคลังสินค้า
พนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่าย
ผู้บริหารงานขององค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม