หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 2 วัน
(How to manage Inventory and Warehouse to be effective)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ (How to manage Inventory and Warehouse to be effective)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

"สินค้าคงคลัง และคลังสินค้า เป็นส่วนงานที่สำคัญที่สามารถ จะสร้างรายได้ กำไร ให้กับองค์กร เพื่อให้เติบโต ได้อย่างยั่งยืน"

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจ มีความซับซ้อน มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ต้องมีความรอบคอบ รัดกุม และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
การควบคุมดูแลปริมาณของสินค้า เป็นงานที่มีความสำคัญ ที่มีผลต่อรายได้กำไร ขาดทุน ขององค์กร ซึ่งทุกองค์กรมักจะมีแนวคิด ในการบริหารงานให้มีต้นทุนในการดำเนินงาน ให้น้อยที่สุด แต่ก็ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด
การบริหารสินค้าคงคลัง เป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับ ต้นทุนหลายส่วน จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงความสำคัญของงานบริหารสินค้าคงคลัง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในความสำคัญของข้อมูล
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถลำดับ ความสำคัญของสินค้าที่มีอยู่ได้
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ และเข้าใจใน KPIs ที่ใช้ในการบริหารงาน
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำข้อมูล มาทำการวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้องค์กร มีการพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีมาตรฐาน และสามารถบริหารสินค้าคงคลัง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของ งานบริหารสินค้าคงคลัง
ความเข้าใจในงานบริหารสินค้าคงคลัง
ประเภทของสินค้าที่ทำการจัดเก็บ
บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
เป้าหมาย ความคาดหวัง ขององค์กร
วิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจขององค์กร
ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอยู่ในองค์กร
การวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารสินค้าคงคลัง
ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บ
ข้อมูลที่สำคัญในการบริหารงาน
การนำข้อมูลมาจัดลำดับความสำคัญตามความเหมาะสม
KPIs ในการใช้วิเคราะห์ข้อมูล
การพยากรณ์ในการจัดเก็บสินค้า
การตัดสินใจในการจัดเก็บสินค้า
การดำเนินการ จัดการ จัดกลุ่มกับสินค้าที่มีการเคลื่อนไหว
การจัดการกับสินค้าเคลื่อนไหวช้า และไม่มีการเคลื่อนไหว
การตรวจนับสินค้าคงคลัง
     - ประเภทของการตรวจนับ
     - ขั้นตอนในการตรวจนับ
การจัดทำรายงานผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับผู้จัดการ
พนักงานที่องค์กรคาดหวังให้เป็นผู้จัดการ

แนวทาง และเทคนิคในการดำเนินการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ
กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม
กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความต้องการของผู้เข้าอบรม
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม