หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารหนี้ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารหนี้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหนี้
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อบริหารหนี้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารหนี้

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ความหมายของหนี้สิน ทรัพย์สิน
2. บ่อเกิดแห่งหนี้
3. ความหมายและความสำคัญของการบริหารหนี้สิน
4. ลักษณะของหนี้สินประเภทต่างๆ
5. กฎหมายสำคัญเกี่ยวกับหนี้
6. สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนการเป็นหนี้
7. หลักการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
1. เข้าใจศาสตร์และหลักการในการบริหารหนี้ และสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการวางแผน
2. เข้าใจเงื่อนไขและข้อควรระวังของการบริหารหนี้

สิ่งที่คาดหวังหลังการอบรม
– ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้และเครื่องมือที่ได้ไปใช้ในการบริหารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
– ผู้ที่มีหน้าที่ด้านการวางแผนการเงินหรือผู้ที่สนใจการบริหารหนี้

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม