หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุก

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 การวางแผนเป็นหัวใจของการทำธุรกิจ แผนจะบอกถึงจุดหมายที่ต้องการไปถึง ระบุทิศทางธุรกิจว่าจะเป็นไปในทางใด กำหนดแนวทางว่าควรทำอย่างไร กำหนดทรัพยากรที่จำเป็น รวมทั้งการชี้ถึงจุดเสี่ยงที่ต้องระมัดระวัง การวางแผนถือเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับ และเป็นกิจกรรมแรก ๆ ของการบริหาร และการดำเนินธุรกิจ
 การวางแผนธุรกิจเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ความเป็นศาสตร์คือ ต้องมีกระบวนการ มีองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประมวลข้อมูลและการตัดสินใจ ขณะเดียวกันก็ต้องมีความเป็นศิลป์ที่จะประยุกต์ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากับบริบทแวดล้อมจริงของธุรกิจด้วย เพื่อให้แผนที่ออกมาเป็นแผนเชิงรุก สมจริงสมจัง นำไปใช้ได้ผลเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับองค์การ
 ผู้บริหารที่บริหารองค์กรได้อย่างประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องสามารถประเมินองค์ประกอบทางการบริหารต่าง ๆ เทียบกับเป้าหมายได้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ สามารถประมวลปัจจัยต่าง ๆ แล้วกำหนดหาแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดภายใต้เงื่อนไขบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เกิดเป็นแนวทางที่สร้างสรรค์และสมจริง ปฏิบัติได้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงเป็นรากฐานของความสามารถในการบริหารที่ผู้บริหารจำเป็นต้องมี เพื่อการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์และการวางแผน จนถึงการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้งระบบ
 
พัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการทำงานเชิงรุก
 สามารถวิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งปัจจุบัน และอนาคต ได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วน
 กำหนดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับงานที่ตนเองรับผิดชอบได้
 ประยุกต์ใช้การบริหารเชิงกลยุทธ์กับการทำงานและการวางแผนธุรกิจได้

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1: เข้าใจการบริหารเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา อะไรคือกลยุทธ์?
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนเชิงรุก
      อบรม สัมมนา ทำงานแบบมีกลยุทธ์ vs ทำงานตามความเคยชิน
      อบรม สัมมนา ทำไมโลกธุรกิจสมัยใหม่ต้องการนักบริหารเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์กับการจัดการเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop 1: สำรวจแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
Module 2: การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การประเมินสถานการณ์ด้วยมุมมองเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การค้นหาทางเลือกเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา เครื่องมือในการคิดเชิงกลยุทธ์แบบต่าง ๆ เช่น
          - PEST Model
          - SWOT Matrix
          - SOAR Analysis
          - 7 S Framework
      อบรม สัมมนา Workshop 2: ภาคปฏิบัติของการคิดกลยุทธ์กับโจทย์ทางธรุกิจจริง
Module 3: การวางแผนเชิงรุกอย่างมีกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การแปลงกลยุทธ์สู่แผนการทำงาน
      อบรม สัมมนา การทำงานอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การประเมินผลและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา Business Model Canvas
      อบรม สัมมนา Workshop 3: การแปลงกลยุทธ์สู่แผนธุรกิจ
Module 4: การพัฒนาตนเองให้เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การสร้างนิสัยของนักคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา อุปสรรคของการคิดเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การนำการคิดเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการทำงานด้านต่าง ๆ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร ?
 ผู้จัดการที่จำเป็นต้องมีทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผน
 หัวหน้างานที่ต้องนำเอากลยุทธ์ไปดำเนินการ
 เจ้าหน้าที่ในงานด้านกลยุทธ์องค์กรและการวางแผน

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
เป็นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย
1.การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
อบรม สัมมนา
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. เน้นการกระตุ้นการคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
      อบรม สัมมนา ใช้การสื่อสาร 2 ทาง เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นการคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม Workshop ที่นำไปสู่การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาหน้าที่การทำงานและผลผลิตองค์การ
      อบรม สัมมนา ผสมผสานกรณีศึกษา การระดมสมองและการนำเสนอผลงาน
      อบรม สัมมนา เน้นการทำงานเป็นทีม
5. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา สร้างกระบวนการในการประเมินผลให้เข้าใจถึงความรู้ ความเข้าใจของทักษะที่มีในอดีต
      อบรม สัมมนา สร้างความตระหนักถึงช่องว่าง (Gap Analysis) ที่มีจากสิ่งที่องค์การหรือผู้เข้าอบรมเป็นและสิ่งที่ควรจะเป็น
      อบรม สัมมนา สร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย Workshop ที่นำไปสู่ทักษะทางการคิดและการใช้เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
6. เป็นการอบรมที่ใช้กระบวนการต่อเนื่องและร่วมมือระหว่างองค์การ
      อบรม สัมมนา สำรวจความรู้ ความเข้าใจผู้เข้าอบรม
      อบรม สัมมนา สร้างความเข้าใจในความรู้
      อบรม สัมมนา ฝึกปฏิบัติด้วย Workshop ที่สอดคล้องกับหน้าที่ปฏิบัติ
      อบรม สัมมนา ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม ประกอบด้วย
          - ด้านการตอบสนองของผู้เข้าอบรม
          - ด้านความรู้ที่ได้
          - ด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังฝึกอบรม
          - ด้านผลลัพธ์ต่อองค์การ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม