หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Management & Performance Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน (Proactive Management & Performance Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Management) ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค พิชิตเป้าหมายร่วมกัน โดยการให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้....
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายด้วยการคิดครบวงจร (Conceptual Thinking)
       การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดแบบทีมเวิร์ค (Team Spirit)
       การพัฒนาและโค้ชผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Coaching)
 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการผสมผสานแนวความคิดการทำงานเชิงรุกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านกรอบความคิดของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Goal) มากกว่า ปัญหา/อุปสรรค ทำให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้และเลือกทางออกเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
 การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น พร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมองเป็นธรรมชาติของความขัดแย้งที่สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ และทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ใช้ความคิดที่แตกต่างเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกัน
 การโค้ชทีมงานได้ทั้งงาน (Competency) ได้ทั้งใจ (Value) ด้วยกระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) ทำให้ทีมงานดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยความเชื่อมั่น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกในสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการคิดในรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานข้ามสายงานด้วยการสื่อสารและปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน สร้างผลลัพธ์ร่วมกันเป็นทีมเวิร์คภายในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติและทักษะการเป็นโค้ชในการพัฒนาสมรรถนะของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ด้วยความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติงานโค้ชจนเกิดความเข้าใจนำไปใช้พัฒนาทีมงานใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
       การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
       Workshop : การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
การแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายด้วยการคิดแบบต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
       คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       Workshop : แนวทางปฏิบัติสู่การทำงานพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
การโค้ชทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ สร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทีมงานด้วยการโค้ช
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ