คอร์สฝึกอบรม การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน

(Proactive Management & Performance Coaching) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Management) ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค พิชิตเป้าหมายร่วมกัน โดยการให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้....
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายด้วยการคิดครบวงจร (Conceptual Thinking)
       การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดแบบทีมเวิร์ค (Team Spirit)
       การพัฒนาและโค้ชผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Coaching)
 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการผสมผสานแนวความคิดการทำงานเชิงรุกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านกรอบความคิดของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Goal) มากกว่า ปัญหา/อุปสรรค ทำให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้และเลือกทางออกเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
 การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น พร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมองเป็นธรรมชาติของความขัดแย้งที่สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ และทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ใช้ความคิดที่แตกต่างเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกัน
 การโค้ชทีมงานได้ทั้งงาน (Competency) ได้ทั้งใจ (Value) ด้วยกระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) ทำให้ทีมงานดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยความเชื่อมั่น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกในสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการคิดในรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานข้ามสายงานด้วยการสื่อสารและปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน สร้างผลลัพธ์ร่วมกันเป็นทีมเวิร์คภายในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติและทักษะการเป็นโค้ชในการพัฒนาสมรรถนะของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ด้วยความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติงานโค้ชจนเกิดความเข้าใจนำไปใช้พัฒนาทีมงานใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
       การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
       Workshop : การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
การแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายด้วยการคิดแบบต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
       คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       Workshop : แนวทางปฏิบัติสู่การทำงานพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
การโค้ชทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ สร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทีมงานด้วยการโค้ช
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : 

แสดงความคิดเห็น