หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Proactive Management & Performance Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเชิงรุก พิชิตเป้าหมายและโค้ชทีมงาน (Proactive Management & Performance Coaching)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารจัดการงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Management) ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรค พิชิตเป้าหมายร่วมกัน โดยการให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้....
       การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายด้วยการคิดครบวงจร (Conceptual Thinking)
       การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดแบบทีมเวิร์ค (Team Spirit)
       การพัฒนาและโค้ชผลการปฏิบัติงานให้ทีมงาน (Performance Coaching)
 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) เป็นการผสมผสานแนวความคิดการทำงานเชิงรุกกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ผ่านกรอบความคิดของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Goal) มากกว่า ปัญหา/อุปสรรค ทำให้สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ได้และเลือกทางออกเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
 การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวความคิดทีมเวิร์ค ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น พร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยมองเป็นธรรมชาติของความขัดแย้งที่สามารถปรับเปลี่ยนกันได้ และทำให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ใช้ความคิดที่แตกต่างเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ของงานร่วมกัน
 การโค้ชทีมงานได้ทั้งงาน (Competency) ได้ทั้งใจ (Value) ด้วยกระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) ทำให้ทีมงานดึงศักยภาพและคุณค่าของตัวเองออกมาแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่บรรลุเป้าหมายได้ด้วยความเชื่อมั่น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุกในสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการคิดในรูปแบบต่างๆอย่างครบถ้วน ช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถทำงานข้ามสายงานด้วยการสื่อสารและปฏิบัติสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน สร้างผลลัพธ์ร่วมกันเป็นทีมเวิร์คภายในองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติและทักษะการเป็นโค้ชในการพัฒนาสมรรถนะของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองได้ด้วยความมั่นใจ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติงานโค้ชจนเกิดความเข้าใจนำไปใช้พัฒนาทีมงานใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       สำรวจแนวความคิดการทำงานเชิงรุก
       การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
       การกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ
       Workshop : การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
การแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายด้วยการคิดแบบต่างๆ
       การคิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)
       การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
       การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
       การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดในรูปแบบต่างๆ
       Workshop : กำหนดแนวทางการแก้ปัญหาพิชิตเป้าหมายของตัวเอง
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค
       คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค
       Workshop : แนวทางปฏิบัติสู่การทำงานพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
การโค้ชทีมงานได้ทั้งงาน ได้ทั้งใจ สร้างผลลัพธ์ร่วมกัน
       การสร้างกรอบความคิดการเป็นโค้ชที่ดี
       การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทีมงานด้วยการโค้ช
       การพัฒนาทักษะการโค้ช (Coaching Skill)
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       Role Playing : การฝึกฝนปฏิบัติการโค้ชด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ