หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Effective Time Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับเท่ากัน แต่ทุกคนกับใช้ไม่เท่ากัน และคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเก่งในด้านการบริหารเวลาทั้งด้านการทำงานและการใช้ชีวิต พนักงานส่วนใหญ่ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ทัน เลื่อนการส่งงานเป็นประจำ จนทำให้ตัวเอง ทีม ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ 
   หากแต่พนักงานที่สามารถบริหารเวลาได้ จะสามารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงงาน และยังสามารถพัฒนางานที่ทำเพื่อให้เกิดผลลัพย์ที่ดียิ่งขึ้น
   แต่เนื่องด้วยบุคลากรส่วนมาก ยังขาดแนวทางในการบริหารเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางเพื่อช่วยให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะ แรงจูง
   ใจในการบริหารเวลาในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือในการบริหารเวลา การวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถทำเป้าหมายได้สำเร็จ ส่งผลให้ตนเอง ทีม และองค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์
1. เรียนรู้การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต
2. สามารถวางแผนการทำงาน การใช้ชีวิต และจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างสมเหตุสมผล 
3. มีทัศนะคติเชิงบวก ตระหนักรู้ ถึงการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภา
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 Do you know the time? 
เรียนรู้ความสำคัญของเวลากับการทำงานและการดำเนินชีวิต 
เรียนรู้แนวคิดและความสำคัญของการบริหารเวลา 
 สำรวจการบริหารเวลาของตนเองและหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา 
กิจกรรม 
       What time is gone? พิจารณาการใช้เวลาของตัวเองในปัจจุบัน 
ช่วงที่ 2 Goal To Time 
การบริหารเวลาการทำงานกับการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกัน ด้วยหลักการวงล้อชีวิต Wheel of Life 
หลักการจัดสรรเวลาและการบริหารเวลาให้ได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงาน ด้วยหลักการ 888 
เรียนรู้เครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายและการบริหารเวลาให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยหลักการวงล้อชีวิต SMART Goal Setting 
กิจกรรม 
       Wheel of Life Tool ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และบริหารเวลาเพื่อความดุลยภาพ
       Goal to Time Achievement กำหนดเป้าหมายของการบริหารเวลาในการทำงานกับการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกัน 
ช่วงที่ 3 Priority You Work 
เรียนรู้เทคนิคการลำดับความสำคัญของงาน Time Management Matrix 
เรียนรู้เครื่องมือการวางแผนงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบ ด้วยหลักการ PDCA 
กิจกรรม 
       My Planer ฝึกฝนการวางแผนการลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
ช่วงที่ 4 Proactive 
เทคนิคการประสบความสำเร็จในการบริหารเวลา ด้วยหลักการ Pareto 
หลักการเชิงรุกเพื่อผลิตผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมายและแผนการบริหารเวลา 
การกำจัดอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จในการทำงาน 
กิจกรรม 
       5 Plan วางแผนการทำงาน 5 ระดับ 
การถามตอบปัญหา 
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Lecture 20% 
Workshop / Case Study / Planning 80%


แนวทางการฝึกอบรม
   ใช้เทคนิคผสม (integration techniques) ที่ผสานกันอย่างลงตัวในการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยมี 2 เทคนิคหลักที่สำคัญดังนี้ 
   1. Training & Group Coaching คือ ศาสตร์ที่ผสานระหว่างการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการบรรยาย การทำWorkshop และการโค้ชชิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ และเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง จนสามารถนำไปปฏิบัติ พัฒนาตนเองและองค์กร ได้อย่างยั่งยืนด้วยตนเอง
   2. Action & Adventure Life Base Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการนำกิจกรรมเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “การผจญภัยในจิตใต้สำนึกของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด เปิดรับทัศนคติเชิงบวก และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยความสนุกและผ่อนคลาย ผ่านกระบวนการการทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมสมอง และวิเคราะห์กรณีศึกษา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
ผู้สนใจด้านการบริหารเวลา

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารเวลาTime ManagementPDCA

แสดงความคิดเห็น