หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Time Management & Planning for Target)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย (Time Management & Planning for Target)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Achieve Goal) ต้องประกอบไปด้วยการวางแผนที่ดี (The Good Planning) และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management) เพราะระหว่างการทำงาน เรามักเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย และอาจมีงานที่ไม่สำคัญมาแทรกอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การสร้างกระบวนการวางแผนงานอย่างมีระบบ และปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องด้วยการเห็นคุณค่าของเวลาที่ใช้ไป ก็จะทำให้เราสามารถใช้เวลางานคุ้มค่ากับการทำงานโดยการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
การใช้เครื่องมือการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะงานก็จะทำให้การทำงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น.....

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายแต่ละประเภทและการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา พร้อมหลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ต้องการตามแผนงานที่กำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการบริหารเวลากับการทำงานตามแผนและจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญได้
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done) ไม่ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ด้วยการบริหารเวลาที่มีประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวางแผนงานกับเป้าหมาย (Planning for Target)
       องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย ประเภทต่างๆ
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
เทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
       เทคนิคการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done)
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องของเวลา
       ปัจจัยที่ขโมยเวลาของคุณไป
       คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้
       Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารเวลา
เทคนิคการใช้เครื่องมือบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์
       การใช้เวลากับงานที่สำคัญด้วยพาเรโต 80:20
       การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน
       การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
       การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารเวลา
       Workshop : การเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ