หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย - หลักสูตร 1 วัน
(Time Management & Planning for Target)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลาและการวางแผนสู่เป้าหมาย (Time Management & Planning for Target)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานให้ประสบความสำเร็จ (Achieve Goal) ต้องประกอบไปด้วยการวางแผนที่ดี (The Good Planning) และการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล (Effective Time Management) เพราะระหว่างการทำงาน เรามักเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมาย และอาจมีงานที่ไม่สำคัญมาแทรกอยู่ตลอดเวลา การบริหารจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
การสร้างกระบวนการวางแผนงานอย่างมีระบบ และปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่องด้วยการเห็นคุณค่าของเวลาที่ใช้ไป ก็จะทำให้เราสามารถใช้เวลางานคุ้มค่ากับการทำงานโดยการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้
การใช้เครื่องมือการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะงานก็จะทำให้การทำงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น.....

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเป้าหมายแต่ละประเภทและการวางแผนปฏิบัติงานอย่างมีระบบ ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา พร้อมหลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายที่ต้องการตามแผนงานที่กำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือการบริหารเวลากับการทำงานตามแผนและจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆโดยยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญได้
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done) ไม่ว่าจะเผชิญกับเหตุการณ์ใดๆก็ตาม ด้วยการบริหารเวลาที่มีประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการวางแผนงานกับเป้าหมาย (Planning for Target)
       องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนงาน
       ความคิด ความรู้สึก เกี่ยวกับเป้าหมาย
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย ประเภทต่างๆ
       การวางแผนการทำงานที่มีคุณภาพ
       Workshop : การวางแผนงานสู่เป้าหมาย
เทคนิคการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์พิชิตเป้าหมาย
       หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทำงาน
       เทคนิคการทำงานให้สำเร็จ (How to Get Things Done)
       กระบวนการวางแผนพิชิตเป้าหมาย
       ลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผล
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
การพัฒนาทักษะการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
       สร้างแนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าของเวลา
       สำรวจแนวความคิดของคุณเกี่ยวกับเรื่องของเวลา
       ปัจจัยที่ขโมยเวลาของคุณไป
       คนที่จัดการชีวิตของตนเองได้ดี จะทำดังนี้
       Workshop : การพัฒนาทักษะการบริหารเวลา
เทคนิคการใช้เครื่องมือบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์
       การใช้เวลากับงานที่สำคัญด้วยพาเรโต 80:20
       การจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน
       การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
       การใช้เทคโนโลยีกับการบริหารเวลา
       Workshop : การเลือกใช้เครื่องมือให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร