หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต - หลักสูตร 1 วัน
(Time Management for Worklife Balance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต (Time Management for Worklife Balance)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารเวลาที่ดี ต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาตอของเวลาที่...
       เวลาที่ใช้แล้วหมดไป ย้อนกลับไม่ได้
       เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง
       เวลาที่หน่วยวัดที่สะท้อนคุณค่าที่เราสร้างขึ้น
       เวลาบริหารจัดการไม่ได้ เพราะไม่มีตัวตน
       คนทุกคนมี “เวลา” เท่ากันหมด
 การจัดการชีวิตกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพราะการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราไม่เสียเวลาเปล่ากับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้
 การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เป็นการลดการใช้เวลาที่สิ้นเปลืองให้น้อยลง เพื่อจะให้นำเวลาที่เหลือเพิ่มขึ้น ไปดำเนินการกับงานอื่นๆ เป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้มากขึ้น
 การสร้างสมดุลของงานและชีวิต (Worklife Balance) เป็นประเด็นสำคัญของการบริหารเวลา (Time Management) เพราะการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเท่ากับการใช้ไปอย่างสมดุลกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญ หากมีการกำหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ตามวงล้อชีวิตได้ชัดเจน ก็จะทำให้การบริหารเวลามีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการบริหารเวลาที่ถูกต้องและเรียนรู้ธรรมชาติของเวลาจะได้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการบริหารเวลาไปใช้กับการดำเนินชีวิตแล้วสร้างความสมดุลของการทำงานกับการดำเนินชีวิต (Work life Balance) ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล (Effective Time Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา
      เรียนรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับ “เวลา”
      อย่า! บริหารเวลา...ให้บริหารชีวิตกับเวลาที่มีอยู่
      การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างไร?
      Workshop : กำหนดหลักการบริหารเวลาของตัวเอง
 เทคนิคการบริหารเวลากับเป้าหมายความสำเร็จ
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง (ข้ออ้าง)
      กรณีศึกษา : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
 เครื่องมือการบริหารจัดการเวลาตามสถานการณ์
      รายการงานที่ต้องดำเนินการ (To Do List)
      การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority Job)
      การประเมินลักษณะงาน (Valuable)
      การใช้เทคโนโลยี่ในการบริหาร (Technology)
      Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารเวลา
 การสร้างสมดุลงานและชีวิต (Worklife Balance)
      สำรวจเรื่องที่สำคัญในชีวิต (วงล้อชีวิต)
      การให้ความสำคัญกับคุณค่าตัวเอง (Who am I?)
      การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Proactive Working)
      การจัดการงาน & ชีวิตที่มีเป้าหมาย (Balancing)
      กิจกรรม : การเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ