หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต - หลักสูตร 1 วัน
(Time Management for Worklife Balance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต (Time Management for Worklife Balance)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารเวลาที่ดี ต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาตอของเวลาที่...
       เวลาที่ใช้แล้วหมดไป ย้อนกลับไม่ได้
       เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง
       เวลาที่หน่วยวัดที่สะท้อนคุณค่าที่เราสร้างขึ้น
       เวลาบริหารจัดการไม่ได้ เพราะไม่มีตัวตน
       คนทุกคนมี “เวลา” เท่ากันหมด
 การจัดการชีวิตกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพราะการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราไม่เสียเวลาเปล่ากับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้
 การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เป็นการลดการใช้เวลาที่สิ้นเปลืองให้น้อยลง เพื่อจะให้นำเวลาที่เหลือเพิ่มขึ้น ไปดำเนินการกับงานอื่นๆ เป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้มากขึ้น
 การสร้างสมดุลของงานและชีวิต (Worklife Balance) เป็นประเด็นสำคัญของการบริหารเวลา (Time Management) เพราะการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเท่ากับการใช้ไปอย่างสมดุลกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญ หากมีการกำหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ตามวงล้อชีวิตได้ชัดเจน ก็จะทำให้การบริหารเวลามีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการบริหารเวลาที่ถูกต้องและเรียนรู้ธรรมชาติของเวลาจะได้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการบริหารเวลาไปใช้กับการดำเนินชีวิตแล้วสร้างความสมดุลของการทำงานกับการดำเนินชีวิต (Work life Balance) ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล (Effective Time Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา
      เรียนรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับ “เวลา”
      อย่า! บริหารเวลา...ให้บริหารชีวิตกับเวลาที่มีอยู่
      การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างไร?
      Workshop : กำหนดหลักการบริหารเวลาของตัวเอง
 เทคนิคการบริหารเวลากับเป้าหมายความสำเร็จ
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง (ข้ออ้าง)
      กรณีศึกษา : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
 เครื่องมือการบริหารจัดการเวลาตามสถานการณ์
      รายการงานที่ต้องดำเนินการ (To Do List)
      การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority Job)
      การประเมินลักษณะงาน (Valuable)
      การใช้เทคโนโลยี่ในการบริหาร (Technology)
      Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารเวลา
 การสร้างสมดุลงานและชีวิต (Worklife Balance)
      สำรวจเรื่องที่สำคัญในชีวิต (วงล้อชีวิต)
      การให้ความสำคัญกับคุณค่าตัวเอง (Who am I?)
      การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Proactive Working)
      การจัดการงาน & ชีวิตที่มีเป้าหมาย (Balancing)
      กิจกรรม : การเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร