คอร์สฝึกอบรม การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต

(Time Management for Worklife Balance) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารเวลา สร้างสมดุลงานและชีวิต

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารเวลาที่ดี ต้องเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาตอของเวลาที่...
       เวลาที่ใช้แล้วหมดไป ย้อนกลับไม่ได้
       เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเอง
       เวลาที่หน่วยวัดที่สะท้อนคุณค่าที่เราสร้างขึ้น
       เวลาบริหารจัดการไม่ได้ เพราะไม่มีตัวตน
       คนทุกคนมี “เวลา” เท่ากันหมด
 การจัดการชีวิตกับเวลาที่มีอยู่ จึงเป็นหลักการที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด เพราะการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้การดำเนินชีวิตของเราไม่เสียเวลาเปล่ากับเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้
 การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของงานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น เป็นการลดการใช้เวลาที่สิ้นเปลืองให้น้อยลง เพื่อจะให้นำเวลาที่เหลือเพิ่มขึ้น ไปดำเนินการกับงานอื่นๆ เป็นการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ให้มากขึ้น
 การสร้างสมดุลของงานและชีวิต (Worklife Balance) เป็นประเด็นสำคัญของการบริหารเวลา (Time Management) เพราะการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าเท่ากับการใช้ไปอย่างสมดุลกับเรื่องที่เราให้ความสำคัญ หากมีการกำหนดเป้าหมายด้านต่างๆ ตามวงล้อชีวิตได้ชัดเจน ก็จะทำให้การบริหารเวลามีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการบริหารเวลาที่ถูกต้องและเรียนรู้ธรรมชาติของเวลาจะได้บริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ทันที
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการบริหารเวลาไปใช้กับการดำเนินชีวิตแล้วสร้างความสมดุลของการทำงานกับการดำเนินชีวิต (Work life Balance) ได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารเวลาที่มีประสิทธิผล (Effective Time Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา
      เรียนรู้ความเป็นจริงเกี่ยวกับ “เวลา”
      อย่า! บริหารเวลา...ให้บริหารชีวิตกับเวลาที่มีอยู่
      การบริหารเวลาที่มีประสิทธิผลเป็นอย่างไร?
      Workshop : กำหนดหลักการบริหารเวลาของตัวเอง
 เทคนิคการบริหารเวลากับเป้าหมายความสำเร็จ
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      การจัดการงานกับเวลาที่มีอยู่
      Workshop : เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง (ข้ออ้าง)
      กรณีศึกษา : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
 เครื่องมือการบริหารจัดการเวลาตามสถานการณ์
      รายการงานที่ต้องดำเนินการ (To Do List)
      การจัดลำดับความสำคัญของงาน (Priority Job)
      การประเมินลักษณะงาน (Valuable)
      การใช้เทคโนโลยี่ในการบริหาร (Technology)
      Workshop : การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารเวลา
 การสร้างสมดุลงานและชีวิต (Worklife Balance)
      สำรวจเรื่องที่สำคัญในชีวิต (วงล้อชีวิต)
      การให้ความสำคัญกับคุณค่าตัวเอง (Who am I?)
      การทำงานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ (Proactive Working)
      การจัดการงาน & ชีวิตที่มีเป้าหมาย (Balancing)
      กิจกรรม : การเรียนรู้และประยุกต์ใช้กับกิจกรรม
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Worklife BalanceการบริหารเวลาTime Management

แสดงความคิดเห็น