หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Results Based Management : RBM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
   การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management โดยรวมแล้วยึดโยงมาจากการบริหารงานแบบยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective) เป็นการบริหารผลงานดำเนินงานโดยเน้นปรับปรุงรูปแบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อ้างอิงจากข้อกำหนดของระบบ ISO ข้อ4.2 การทำความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย (Understanding the needs and expectations of interested parties) จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน การประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยมองที่เป้าหมายร่วมกันเป็นที่ตั้ง
   หลักสูตร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management นี้ เน้นการทำกิจกรรม แบบวัดผลงานเชิงคุณภาพ ต่อยอดสู่การนำไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กลุ่มผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องหลักสูตร การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ Results Based Management
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินความเสี่ยงขององค์กร เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีและการบริหารทรัพยากรมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่สำคัญ และจำเป็นไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 Module 1 : กระบวนการของการบริหารงาน
    • สร้างความเข้าใจในการบริหารงาน
    • ข้อ 4.2 การทำความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย ตามระบบ ISO
    • บทบทและหน้าที่ของการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร
    • การคิดเชิงกลยุทธ์
    • Workshop 1: กิจกรรมความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย ตามระบบ ISO
    • Module 2 : การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management : RBM)
    • การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Corporate strategy planning)
    • การกำหนดรายการและบ่งชี้วัดผลการดำเนินงาน (Detail & Operation)
    • การวัดและการตรวจสอบ ( Measurement and monitoring)
    • การให้รางวัลตอบแทน (Reward)
    • Workshop 2: SWOT Analysis และการนำเครื่องมือวัดผลงานเพื่อการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (KPI,BSC,OKR)

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   • วิทยากรบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40%
   • Workshop/ฝึกปฏิบัติ 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม