หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการขยายยอดขายของตัวเอง เพราะตัวแทนจำหน่ายมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับลูกค้า สามารถที่จะจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม สินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี หากพัฒนาให้ตัวแทนจำหน่ายมีความแข็งแกร่ง ก็จะทำให้ยอดขายเป็นความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้เป็นเสมือนหนึ่งทีมงานของบริษัท ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนอ สินค้าและบริการ ของบริษัทให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ และทำให้บุคลากรของตัวแทนจำหน่ายเกิดความมั่นใจใน ทักษะการขายของตัวเอง และมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) ในการนำเสนอขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย
ทักษะการขายที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ ที่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทและบุคลากรของตัวแทนจำหน่าย ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่น
       การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การใช้คำถามชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ
       การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของตัวแทนจำหน่าย เป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของตัวแทนจำหน่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบแนวทางการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเองและมีแนวทางการสอนตัวแทนจำหน่ายให้มีทักษะการขายเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทบาทต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายอย่างชัดเจน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารจัดการเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
       การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
       การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันด้วยโมเดลต่างๆ
       กำหนดกลยุทธ์การขายของตัวเอง
       สร้างพลังการขายอย่างต่อเนื่อง
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการยอดขายของตัวเอง
กำหนดแนวทางการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       กำหนดเป้าหมายร่วมของบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวแทนจำหน่าย
       การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขายร่วมกัน
       การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       Workshop : การออกแบบโปรแกรมการขายของตัวแทนจำหน่าย
การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์
       การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การใช้คำถามชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ
       การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการขายด้วยตัวเอง
การพัฒนาทีมงานของตัวแทนจำหน่ายให้มีคุณภาพ
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย
       การบริหารงาน & การประสานงานอย่างมีระบบ
       การวางแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม