หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและการพัฒนาตัวแทนจำหน่ายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการขยายยอดขายของตัวเอง เพราะตัวแทนจำหน่ายมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับลูกค้า สามารถที่จะจูงใจให้ลูกค้าคล้อยตาม สินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี หากพัฒนาให้ตัวแทนจำหน่ายมีความแข็งแกร่ง ก็จะทำให้ยอดขายเป็นความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิผล
การพัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้เป็นเสมือนหนึ่งทีมงานของบริษัท ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนอ สินค้าและบริการ ของบริษัทให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ และทำให้บุคลากรของตัวแทนจำหน่ายเกิดความมั่นใจใน ทักษะการขายของตัวเอง และมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) ในการนำเสนอขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย
ทักษะการขายที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ ที่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทและบุคลากรของตัวแทนจำหน่าย ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เช่น
       การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การใช้คำถามชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ
       การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
การบริหารและพัฒนาบุคลากรของตัวแทนจำหน่าย เป็นภารกิจที่สำคัญในการสร้างยอดขายให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของตัวแทนจำหน่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการบริหารตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นระบบ สามารถออกแบบแนวทางการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการขายเชิงกลยุทธ์ด้วยตัวเองและมีแนวทางการสอนตัวแทนจำหน่ายให้มีทักษะการขายเพิ่มขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทบาทต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานร่วมกับตัวแทนจำหน่ายอย่างชัดเจน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารจัดการเป้าหมายยอดขายเชิงกลยุทธ์
       การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
       การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันด้วยโมเดลต่างๆ
       กำหนดกลยุทธ์การขายของตัวเอง
       สร้างพลังการขายอย่างต่อเนื่อง
       Workshop : กำหนดแนวทางบริหารจัดการยอดขายของตัวเอง
กำหนดแนวทางการบริหารงานร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       กำหนดเป้าหมายร่วมของบริษัทกับตัวแทนจำหน่าย
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของตัวแทนจำหน่าย
       การวางแผนและสร้างโอกาสทางการขายร่วมกัน
       การกำหนดกลยุทธ์การขายร่วมกับตัวแทนจำหน่าย
       Workshop : การออกแบบโปรแกรมการขายของตัวแทนจำหน่าย
การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์
       การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
       การใช้คำถามชาญฉลาดและการฟังขั้นเทพ
       การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
       การปิดการขายอย่างเหนือชั้น
       Role Playing : การฝึกฝนทักษะการขายด้วยตัวเอง
การพัฒนาทีมงานของตัวแทนจำหน่ายให้มีคุณภาพ
       ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ
       การสอนงานได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
       การเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย
       การบริหารงาน & การประสานงานอย่างมีระบบ
       การวางแผนปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ร่วมกัน
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการอบรมนักขาย
การฝึกอบรมทำให้นักขายเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งนักขายจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของนักขายที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยนักขายเองโดยทำให้นักขายมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานขายที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ 
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดแรงจูงใจในการที่นักขายอยากจะพิชิตเป้าหมายยอดขายให้ได้ โดยสามารถกระตุ้นตัวเองให้กระตือรือร้นต่องานขายได้ เมื่อตัวเองรู้สึกท้อถอยอยู่บ่อยๆ เพราะเข้าใจว่า “การขายเป็นเกมการถูกปฏิเสธ” จึงสร้างแนวทางเพื่อเอาชนะได้ด้วยตัวเอง 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานขาย ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม