หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(People Management & Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ (People Management & Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร
 การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง
 บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทีมงานนั้นมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
       การสอนความรู้ (Teaching)
       การถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี (Training)
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Coaching)
       การให้คำปรึกษาและชี้แนะ (Consulting & Counseling)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
 เพื่อให้เทคนิควิธีการในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสมกับบุคลและสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Style ของผู้เรียนเอง
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
      
คุณพร้อมในการพัฒนาทีมงานหรือไม่? 
      
หัวหน้างานในฐานะ HRM&HRD ขององค์กร
      บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
      การพัฒนาบุคลากร...หัวใจสำคัญของผู้นำ
      Workshop: แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน
 หลักการและแนวทางพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      เป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
      รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับทีมงาน
      การสอน ฝึกสอน ชี้แนะ ดูแล และปรึกษา
      การประเมินผลการเรียนรู้ของทีมงาน
      การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      Workshop: กำหนดหลักการและแนวทางของตนเอง
 บทบาทการบริหารและพัฒนาบุคลากร
      หัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
      คุณครูผู้ให้ความรู้ ความสามารถในงาน
      ครูฝึกผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี
      โค้ชผู้ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้
      ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะปรึกษาและดูแล
      Role Playing: การบริหารและพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ
 เทคนิคการสร้างแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
      กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมาย
      การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน
      การสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้พนักงาน
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ