คอร์สฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

(People Management & Development) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร
 การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง
 บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทีมงานนั้นมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
       การสอนความรู้ (Teaching)
       การถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี (Training)
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Coaching)
       การให้คำปรึกษาและชี้แนะ (Consulting & Counseling)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
 เพื่อให้เทคนิควิธีการในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสมกับบุคลและสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Style ของผู้เรียนเอง
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
      
คุณพร้อมในการพัฒนาทีมงานหรือไม่? 
      
หัวหน้างานในฐานะ HRM&HRD ขององค์กร
      บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
      การพัฒนาบุคลากร...หัวใจสำคัญของผู้นำ
      Workshop: แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน
 หลักการและแนวทางพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      เป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
      รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับทีมงาน
      การสอน ฝึกสอน ชี้แนะ ดูแล และปรึกษา
      การประเมินผลการเรียนรู้ของทีมงาน
      การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      Workshop: กำหนดหลักการและแนวทางของตนเอง
 บทบาทการบริหารและพัฒนาบุคลากร
      หัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
      คุณครูผู้ให้ความรู้ ความสามารถในงาน
      ครูฝึกผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี
      โค้ชผู้ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้
      ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะปรึกษาและดูแล
      Role Playing: การบริหารและพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ
 เทคนิคการสร้างแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
      กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมาย
      การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน
      การสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้พนักงาน
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารการพัฒนาบุคลากรPeople Management

แสดงความคิดเห็น