หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(People Management & Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ (People Management & Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีมให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร
 การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง
 บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทีมงานนั้นมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
       การสอนความรู้ (Teaching)
       การถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี (Training)
       การดึงศักยภาพของทีมงาน (Coaching)
       การให้คำปรึกษาและชี้แนะ (Consulting & Counseling)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
 เพื่อให้เทคนิควิธีการในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสมกับบุคลและสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Style ของผู้เรียนเอง
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
      
คุณพร้อมในการพัฒนาทีมงานหรือไม่? 
      
หัวหน้างานในฐานะ HRM&HRD ขององค์กร
      บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
      การพัฒนาบุคลากร...หัวใจสำคัญของผู้นำ
      Workshop: แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน
 หลักการและแนวทางพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      เป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
      รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับทีมงาน
      การสอน ฝึกสอน ชี้แนะ ดูแล และปรึกษา
      การประเมินผลการเรียนรู้ของทีมงาน
      การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      Workshop: กำหนดหลักการและแนวทางของตนเอง
 บทบาทการบริหารและพัฒนาบุคลากร
      หัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
      คุณครูผู้ให้ความรู้ ความสามารถในงาน
      ครูฝึกผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี
      โค้ชผู้ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้
      ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะปรึกษาและดูแล
      Role Playing: การบริหารและพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ
 เทคนิคการสร้างแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
      กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมาย
      การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน
      การสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้พนักงาน
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร