หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(People Management & Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ (People Management & Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร
การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง
บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทีมงานนั้นมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และสถานการณ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
      อบรม สัมมนา การสอนความรู้ (Teaching)
      อบรม สัมมนา การถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี (Training)
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาและชี้แนะ (Consulting&Counselling)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
เพื่อให้เทคนิควิธีการในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสมกับบุคลและสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Style ของผู้เรียนเอง 
เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา คุณพร้อมในการพัฒนาทีมงานหรือไม่?
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานในฐานะ HRM&HRD ขององค์กร
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร...หัสใจสำคัญของผู้นำ
      อบรม สัมมนา Workshop: แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน

หลักการและแนวทางพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสอน ฝึกสอน ชี้แนะ ดูแล และปรึกษา
      อบรม สัมมนา การประเมินผลการเรียนรู้ของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดหลักการและแนวทางของตนเอง

บทบาทการบริหารและพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
      อบรม สัมมนา คุณครูผู้ให้ความรู้ ความสามารถในงาน
      อบรม สัมมนา ครูฝึกผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี
      อบรม สัมมนา โค้ชผู้ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้
      อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะปรึกษาและดูแล
      อบรม สัมมนา Role Playing: การบริหารและพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ

เทคนิคการสร้างแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้พนักงาน

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์ 
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ