หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(People Management & Development)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้ความสำคัญกับบุคลากร (ทุนมนุษย์) ย่อมทำให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพราะผลงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากฝีมือของบุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน หัวหน้างานเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในการบริหารและพัฒนาบุคลากรภายในทีม ให้มีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ดังนั้น หัวหน้างานควรเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาทีมงานร่วมกับหน่วยงาน HRM&HRD ขององค์กร
การพัฒนาให้หัวหน้างานเข้าใจหลักการและแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาทีมงานจะทำให้สามารถสร้างและ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรและ ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงยิ่ง โดยผ่านกระบวนการสร้าง ฝึกสอน ชี้แนะ สอนแนะ ดูแลและปรึกษาที่ถูกต้อง
บทบาทของหัวหน้างานในการบริหารและพัฒนาทีมงานนั้นมีหลายบทบาทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และสถานการณ์ในการพัฒนาบุคลากรนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น
      อบรม สัมมนา การสอนความรู้ (Teaching)
      อบรม สัมมนา การถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี (Training)
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาและชี้แนะ (Consulting&Counselling)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
เพื่อให้เทคนิควิธีการในการพัฒนาทีมงานที่เหมาะสมกับบุคลและสถานการณ์ต่างๆ ด้วย Style ของผู้เรียนเอง 
เพื่อสร้างแนวความคิดในการใช้บทบาทในการพัฒนาทีมงาน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติได้จริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา คุณพร้อมในการพัฒนาทีมงานหรือไม่?
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานในฐานะ HRM&HRD ขององค์กร
      อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาบุคลากร...หัสใจสำคัญของผู้นำ
      อบรม สัมมนา Workshop: แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงาน

หลักการและแนวทางพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา เป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา รูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา การสอน ฝึกสอน ชี้แนะ ดูแล และปรึกษา
      อบรม สัมมนา การประเมินผลการเรียนรู้ของทีมงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
      อบรม สัมมนา Workshop: กำหนดหลักการและแนวทางของตนเอง

บทบาทการบริหารและพัฒนาบุคลากร
      อบรม สัมมนา หัวหน้างานที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
      อบรม สัมมนา คุณครูผู้ให้ความรู้ ความสามารถในงาน
      อบรม สัมมนา ครูฝึกผู้ถ่ายทอดเทคนิควิธีการที่ดี
      อบรม สัมมนา โค้ชผู้ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้
      อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาให้คำชี้แนะปรึกษาและดูแล
      อบรม สัมมนา Role Playing: การบริหารและพัฒนาทีมงานด้วยบทบาทต่างๆ

เทคนิคการสร้างแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา กำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมาย
      อบรม สัมมนา การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การพัฒนาคนให้เหมาะสมกับงาน
      อบรม สัมมนา การสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้พนักงาน

การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      อบรม สัมมนา การบรรยายเนื้อหา
      อบรม สัมมนา Work shop สร้างสถานการณ์ 
      อบรม สัมมนา เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      อบรม สัมมนา การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร 
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พัฒนาทีมงานการบริหารจัดการHRD

แสดงความคิดเห็น