หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการสำหรับการบริหารธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management for Business Development)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Project Management / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการสำหรับการบริหารธุรกิจ (Project Management for Business Development)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
งานพัฒนาธุรกิจเป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานโครงการ เนื่องจากมีเป้าหมาย มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริการใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ๆ จึงต้องอาศัยทักษะการบริหารโครงการเป็นพื้นฐานสำคัญ
แนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่ควรมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ หรือแผนธุรกิจของบริษัท ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาธุรกิจจึงควรเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่บริษัทกำหนดขึ้น
แผนธุรกิจที่จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จต้องผ่านการวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ ความคุ้มค่าของโครงการเพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ
ผู้บริหารโครงการที่ดีต้องพัฒนาทักษะที่จำเป้นสำหรับการบริหารโครงการเช่น การวางแผน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การมอบหมายงานและติดตามงสน เพื่อให้สามารบริหารงานรวมถึงใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจต้องเผชิญ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการพื้นฐานของโครงการและแนวทางกรบริหารโครงการที่มีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆรวมถึงปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการริเริ่มโครงการพัฒนาธุรกิจและสามารถทำให้โครงการที่ริเริ่มเกิดขึ้นจริง
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางพัฒนาทักษะ เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารโครงการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาธุรกิจใหม่ให้โดนใจ (Business Development)
       หลักพื้นฐานของการเขียนแผนธุรกิจ
       ความหมายของวิสัยทัศน์ (Vision)
       ความหมายของพันธกิจ (Mission)
       กำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Balance Scorecard)
       แนวความคิดในการกำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน
       Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่
การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ (Feasibility Study)
       หลักการสำคัญของการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)
       องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในโครงการ
       กระบวนการทำแผนธุรกิจ (Business Plan)
       การประเมินโอกาสความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
       Workshop : การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
หลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการ (Project Management)
       นิยามของคำว่าโครงการและการบริหารโครงการ
       องค์ประกอบของการบริหารโครงการ
       วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
       แผนงานกับการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
       Workshop: การออกแบบหลักการบริหารโครงการคุณภาพ
เทคนิคการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับธุรกิจ
       คุณลักษณะของผู้จัดการหรือผู้บริหารโครงการที่ดี
       ทักษะที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ
       หลักการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับธุรกิจ
       เครื่องมือที่สำคัญสำหรับใช้บริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ
       กิจกรรม : การวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
การบ้าน = เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
ผู้จัดการ
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม