หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการสำหรับนักบริหาร - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management for Executives)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการสำหรับนักบริหาร (Project Management for Executives)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 “การบริหารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Global Skills) ขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งโลก การบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการปรับปรุงงานที่สร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชน ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น การบริหารโครงการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความจำเป็นที่องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐาน
 การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการออกแบบที่รอบคอบ มองอย่างรอบด้านจากเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงกร การวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตาม และการควบคุมโครงการ

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 เข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการอย่างเป็นระบบครบทุกขั้นตอน
 พัฒนาทักษะการบริหารทรัพยากร ต้นทุน คุณภาพของผลงาน และความเสี่ยงตลอดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
 ประยุกต์ใช้โครงการหรืองานที่ผู้เข้ารับการอบรมรับผิดชอบและนำเสนอโครงการกับผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
      อบรม สัมมนา ความหมาย ความสำคัญ และคำศัพท์หลักของการบริหารโครงการ
      อบรม สัมมนา ลักษณะเฉพาะของโครงการ
      อบรม สัมมนา ความจำเป็นที่ต้องใช้โครงการ
      อบรม สัมมนา จุดมุ่งหมายของโครงการ
      อบรม สัมมนา ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
      อบรม สัมมนา กระบวนการพัฒนาโครงการ
      อบรม สัมมนา การวัดความสำเร็จของโครงการ
Module 2 การออกแบบและวางแผนโครงการ
      อบรม สัมมนา การกำหนดปัญหา (Problem Definition)
      อบรม สัมมนา การตรวจสอบปัญหาและสาเหตุของปัญหา (Problem Analysis)
      อบรม สัมมนา กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
      อบรม สัมมนา Project stakeholders
      อบรม สัมมนา การวางแผนโครงการด้วย work breakdown structure
      อบรม สัมมนา การแปลง WBS สู่ Activity profile
      อบรม สัมมนา การวางแผนกำหนดเวลาด้วย Gantt Chart
      อบรม สัมมนา การวางแผนทรัพยาการและคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
Module 3 การบริหารโครงการ
      อบรม สัมมนา หน้าที่ของผู้จัดการโครงการ
      อบรม สัมมนา ลักษณะผู้จัดการโครงการที่ดี
      อบรม สัมมนา การจัดการความเสี่ยงโครงการ
      อบรม สัมมนา การควบคุมคุณภาพโครงการ
      อบรม สัมมนา การติดตามและกำกับโครงการ
      อบรม สัมมนา การบริหารต้นทุนโครงการ

Workshop
 กรณีศึกษา
 แบบฝึกปฏิบัติในการกำหนดแนวคิดโครงการ
 การฝึกออกแบบโครงการ
 การวางแผนโครงการ

สัดส่วนการเรียนรู้
 ทฤษฎี 40%
 ฝึกปฏิบัติ 50%
 แลกเปลี่ยน ถามตอบ 10%

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 
ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ
 ผู้จัดการโครงการในกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้การบริหารแบบโครงการในการทำงาน (Project-Based)
 ผู้จัดการและหัวหน้างาน

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
วิทยากรใช้แนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (collective learning) ช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม
3. การโค้ชแบบกลุ่ม (group coaching) ใช้ศาสตร์การโค้ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง ใช้การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียน
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
5.เน้นการกระตุ้นการคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้การสื่อสาร 2 ทาง เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นการคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
      อบรม สัมมนา กิจกรรมและ Workshop ที่นำไปสู่การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาหน้าที่การทำงานและผลผลิตองค์การ
      อบรม สัมมนา ผสมผสานกรณีศึกษา การระดมสมองและการนำเสนอผลงาน
      อบรม สัมมนา เน้นการทำงานเป็นทีม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม