หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Efficiencies Working with Project Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Project Management / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอย่างมีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiencies Working with Project Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารโครงการคือเรื่อง “คุณภาพ”
ความท้าทายของผู้บริหารโครงการคือทำอย่างไรให้ทีมงานในโครงการให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่อาจยังไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีเมื่อเทียบกับงานเสร็จทันเวลา หรือ อยู่ภายในงบที่ตั้งไว้
การบริหารคุณภาพในโครงการจึงต้องเริ่มจากการสร้างการตระหนักรู้ให้กับทีมงานในเรื่องคุณภาพควบคู่กับการบริหารโครงการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจน แล้วจึงวางแผนงาน วางแผนทรัพยากรให้ครอบคลุมกับขั้นตอน วิธีการทำงาน เพื่อลดอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการบริหารงาน
การบริหารโครงการโดยใช้พื้นฐาน PDCA จะช่วยให้มีกรอบของการทำงานอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาในระยะยาวมากกว่าการแก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งจะทำให้ปัญหาวนเกิดขั้นซ้ำๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านคุณภาพ
เพื่อให้ผู้เรียนนำแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพมาพัฒนาโครงการที่รับผิดชอบอยู่
เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้เทคนิคกับการบริหารโครงการของคุณ
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารผลปฏิบัติงานได้ดีมากขึ้น


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพ (Quality Awareness Mindset)
       คำถามสร้างแนวคิดเกี่ยวกับ “ คุณภาพ ”
       นิยามความหมายเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
       จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)
       การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีคุณภาพ (Quality Planning)
       Workshop : หลักการเรื่องคุณภาพในความคิดของคุณ
หลักการพื้นฐานของการบริหารโครงการ (Project Management)
       นิยามของคำว่าโครงการและการบริหารโครงการ
       องค์ประกอบของการบริหารโครงการที่ดี
       วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
       แผนงานกับการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ
       Workshop : การออกแบบหลักการบริหารโครงการคุณภาพ
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยวงจร PDCA
       วงจร PDCA คืออะไร?
       การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพด้วย PDCA
       การตรวจสอบคุณภาพให้เป็นการควบคุมคุณภาพ
       การประยุกต์ใช้ PDCA กับงานคุณภาพด้านต่างๆ
       กิจกรรม: การเพิ่มประสิทธิภาพกับสถานการณ์งานจริง
การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วยการบริหารโครงการ
       การบริหารแผนงานด้วยตารางโครงการ
       กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานให้บรรลุความสำเร็จ
       การวางแผนตามทรัพยากรที่มีอยู่ด้วย A3 Report
       การบริหารงานอย่างเป็นระบบเพื่อพิชิตเป้าหมาย
       Workshop: กำหนดแนวทางบริหารผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
การบ้าน = เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง 
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างานทุกระดับ
ผู้จัดการ
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม