หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Project Management for Real Estate)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Project Management / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Project Management for Real Estate)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ส่งผลกระทบเจ้าของโครงการและเจ้าของเงินทุนพยายามพัฒนาทีมงาน และปัจจัยภายในให้มีความแข็งแกร่งทั้งด้านสินค้า บริการ และตัวบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงการมีคุณภาพ ควบคุมต้นทุนต่างๆ และทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายด้านต่างๆที่กำหนดไว้ได้สำเร็จ 
การลงทุนด้านโครงการอสังหาริมทรัพย์มีความแตกต่างจากการลงทุนอื่นๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ค่อนข้างชัดเจน รวมถึงรูปแบบของแต่ละโครงการอาจจะมีความแตกต่างกัน ผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบส่วนงานต่างๆในโครงการไม่ว่าจะเป็นส่วนงานก่อสร้าง ส่วนงานขายและบริการ ถือเป็นข้อได้เปรียบเนื่องจากเป็นสองส่วนสำคัญและดำเนินไปควบคู่กัน ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบโครงการแล้วเสร็จ 
การที่องค์กรหนึ่งๆจะทำโครงการใดโครงการหนึ่ง ผู้บริหารองค์กรย่อมมุ่งหวังให้โครงการนั้นดำเนินการจนแล้วเสร็จ และบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อกำหนดทางด้าน งบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลา และมาตรฐาน ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งในโครงการหนึ่งๆ มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายทั้งฝ่ายที่มีหน้าที่ดำเนินและผลักดันโครงการ และฝ่ายที่มีหน้าที่สนับสนุนส่วนต่างๆของโครงการ ดังนั้นโครงการจึงต้องมีผู้บริหารที่มีความสามารถและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม โครงการนั้นๆจึงจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ 
โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ ย่อมมีโอกาสเจออุปสรรคและปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผู้บริหารโครงการไม่มีทักษะและเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ แต่ก็อาจจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง, หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
พัฒนาทักษะต่างๆที่สำคัญที่ใช้ในการบริหารงาน รวมทั้งสามารถถ่ายทอดทักษะดังกล่าวให้กับทีมงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดและเทคนิคในการปรับเปลี่ยนความคิดที่เป็นข้อจำกัด(เชิงลบ) แล้วสามารถบริหารงานที่รับผิดชอบตามเป้าหมายได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : สร้างแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
       นิยามของโครงการและการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่างๆ 
       ภาพรวมของการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
       อุปสรรคที่ทำให้การบริหารโครงการไม่ประสบความสำเร็จ
       หลักการที่สำคัญของการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมาย 
       Workshop : สร้างแนวคิดในการบริหารโครงการของท่าน

 PART 2 : องค์ประกอบและขั้นตอนของการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
       วงจรของการโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Project Cycle)
       การกำหนดรูปแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการ ( Project Definition & Conceptual )
       การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านต่างๆของโครงการอสังหาริมทรัพย์
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรต่างๆในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ (4M)
       หลักการเงินและการบัญชีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาริมทรัพย์
       บทบาทและวัตถุประสงค์ของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์
       รูปแบบการบริหารงานภายในโครงการที่มีประสิทธิภาพระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
       Key Success Factor ที่ทำให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ
       กับดักทางความคิดที่สกัดกั้นการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ
       เทคนิคเอาชนะกับดักทางความคิด
       Workshop: สร้างกระบวนการเอาชนะกับดักทางความคิดของตัวเอง

 PART 3 : เทคนิคการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้บรรลุเป้าหมาย
       การวิเคราะห์ SWOT ของโครงการ
       เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการทำงานเชิงกลยุทธ์
       การจัดทำตัวชี้วัดกับงานต่างๆที่สำคัญในโครงการ
       สร้างแผนงานบริหารโครงการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับทรัพยากรโครงการ
       เทคนิค PDCA : Plan – Do – Check – Act … วงจรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
       หลักการบริหารเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน
       เคล็ดลับสำหรับการสื่อสารและประชุมที่มีประสิทธิภาพ
       การประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
       Workshop: นำเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการของท่าน

 PART 4 : ฝึกสร้างกระบวนการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
       บอกเล่าประสบการณ์ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ของวิทยากร 
       Workshop: ประยุกต์ใช้เครื่องมือกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ในโครงการ 
       คุณสมบัติของนักบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา คุณภาพของงานก่อสร้างและ Overview ของตัวโครงการที่เจ้าของงานและลูกค้าประทับใจ

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
 การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการโครงการ 
วิศวกรทุกระดับ 
หัวหน้างานและพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ 
ผู้ควบคุมงาน 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม