หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผล (Project Management)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการสำหรับในแต่ละประเภทธุรกิจมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ที่เห็นได้ชัดก็คือ วิธีการคิด ซึ่งวิธีการคิดนี่เองที่สามารถบ่งชี้และสามารถพยากรณ์โครงการล่วงหน้าได้เลยว่า โครงการนี้สามารถประสบความสำเร็จได้มากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ จะต้องพบกับอุปสรรคอะไรบ้าง ข้อสังเกตที่ห้ามละเลย จุดวิกฤตที่ต้องคิดผ่านไปให้ได้ก่อนจะเริ่มบริหารโครงการจริง เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ามาบริหารโครงการจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ เทคนิค ทักษะในหลายๆด้าน เพื่อให้การบริหารโครงการมีโอกาสประสบความสำเร็จให้มากที่สุด เกิดประสิทธิภาพของโครงการมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการทำโครงการได้เป็นไปตามที่กำหนด ทั้งยังเกิดความสืบเนื่องของงานแบบต่อยอดต่อไปได้อีกในอนาคต 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคพิเศษต่างๆที่เป็นประสบการณ์เฉพาะจากทางวิทยากร เพื่อนำไปใช้ในการบริหารโครงการจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้มากที่สุด

“รู้วิธีคิด ก็รู้วิธีการบริหารโครงการให้สำเร็จ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคพิเศษในการบริหารโครงการ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะวิธีคิดที่ถูกต้องในการบริหารโครงการ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ภาวะผู้นำต่อการบริหารโครงการ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนแผนงาน เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในทุกเนื้องาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รอบรู้ในธุรกิจก่อนจะบริหารโครงการ 
ภาวะผู้นำต่อการบริหารโครงการ 
ผู้นำการบริหารโครงการในแบบโค้ช 
จิตวิทยาของผู้นำและการวางแผนงาน 
เรียนรู้แนวคิดสำคัญ 3 ประการ
         อบรมบริการ แนวคิดเชิงระบบ
         อบรมบริการ 
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
         อบรมบริการ 
แนวคิดสามัคคีรวมพลังทีมงาน 
ความสำเร็จในการบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการต้องมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง 
วิเคราะห์โครงการก่อนจะทำการบริหาร 
การบริหารโครงการให้สำเร็จด้วยหลัก 6 ประการ 
เทคนิคการเขียนแผนงาน เพื่อนำไปปฏิบัติจริงในทุกเนื้องาน
         อบรมบริการ หลักสำคัญในการเขียนแผนงาน
         อบรมบริการ 
เปอร์เซ็นต์ของความสำเร็จในการเขียนแผนงาน
         อบรมบริการ 
การวางผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในเนื้องาน
         อบรมบริการ 
การวางแผนงานแบบโพรแอคทีฟ
         อบรมบริการ 
เทคนิคพิเศษในการเขียนแผน 
เทคนิคการบริหารโครงการระดับเล็กไปถึงระดับใหญ่ 
กลยุทธ์การตัดสินใจด้วยทฤษฎีหมวก 6 ใบ 
พยากรณ์เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จได้ทุกโครงการ ด้วยวิธีคิดแบบโพรแอคทีฟ 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์การเขียนแผนปฏิบัติงานในแบบแผนภูมิแกนท์ชาร์ทเพื่อนำไปใช้จริง
         อบรมบริการ 
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
         อบรมบริการ 
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
 สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม