หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ - หลักสูตร 1 วัน

(Project Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารโครงการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การบริหารโครงการ (Project Management) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) 
   ผู้บริหารโครงการจะต้องบริหารโครงการที่ดูแลให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร และเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจความสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management)
2. เพื่อทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารโครงการ กับการบริหารงานประจำวัน
3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวงจรการบริหารโครงการ (Project Management Cycle)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของคำว่า “โครงการ”
2. คุณลักษณะของโครงการ
3. ความแตกต่างระหว่าง “งานโครงการ” กับ “งานประจำ”
4. กระบวนการบริหารโครงการ
5. หลักในการคัดเลือกโครงการ
6. การจัดทำเอกสารอนุมัติโครงการ (Project Charter)
7. คุณสมบัติผู้จัดการโครงการ
8. การบริหารเวลาของโครงการ
9. การวางแผนทรัพยากรของโครงการ
10. การบริหารควบคุม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

แนวทางในการฝึกอบรม
โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
 โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
 โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ จำนวนไม่เกิน 30 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารโครงการProject Managementการบริหารเวลา

แสดงความคิดเห็น