หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ (Project Management)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นประสบตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีในภาคธุรกิจ การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นงานประเภทหนึ่งที่ต้องมรการกำหนดเป้าหมายของโครงการตั้งแต่การใช้ทรัพยากร จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและควบคุมในเรื่องของงบประมาณ เวลา และคุณภาพ และการติดตามประเมินผลของโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การวางแผนและการบริหารโครงการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การบริการทรัพยากรตลอดระยะเวลาของโครงการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของการบริหารโครงการ
กลยุทธ์ที่จำเป็นในการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
Workshop 1 วิเคราะห์โครงการ
การจัดเตรียมโครงการ
การคัดเลือกโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
Workshop 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
การจัดการทรัพยากรสำหรับโครงการ
การจัดทำต้นทุน งบประมาณของโครงการ
การจัดการด้านคุณภาพของโครงการ
การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ
Workshop 3 การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ
การติดตามและควบคุมโครงการ
  สรุป ถาม - ตอบ

รูปแบบการการอบรม
 การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารโครงการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม