หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ - หลักสูตร 1 วัน
(Project Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ (Project Management)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าอุตสาหกรรม การผลิต หรือการบริการ การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจของตนนั้นประสบตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างเสรีในภาคธุรกิจ การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นงานประเภทหนึ่งที่ต้องมรการกำหนดเป้าหมายของโครงการตั้งแต่การใช้ทรัพยากร จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและควบคุมในเรื่องของงบประมาณ เวลา และคุณภาพ และการติดตามประเมินผลของโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การวางแผนและการบริหารโครงการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้การบริการทรัพยากรตลอดระยะเวลาของโครงการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของการบริหารโครงการ
กลยุทธ์ที่จำเป็นในการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
Workshop 1 วิเคราะห์โครงการ
การจัดเตรียมโครงการ
การคัดเลือกโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
Workshop 2 วิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
การจัดการทรัพยากรสำหรับโครงการ
การจัดทำต้นทุน งบประมาณของโครงการ
การจัดการด้านคุณภาพของโครงการ
การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ
Workshop 3 การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการ
การติดตามและควบคุมโครงการ
  สรุป ถาม - ตอบ

รูปแบบการการอบรม
 การบรรยาย Coaching Brainstorming การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารโครงการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม