หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ - หลักสูตร 2 วัน

(Project Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารโครงการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
     การบริหารโครงการ (Project Management) นับเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโครงการต่าง ๆ ขององค์กร นอกเหนือไปจากหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
     ผู้บริหารโครงการจะต้องบริหารโครงการที่ดูแลให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้ และบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ บุคลากร และเวลา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันองค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในข้อกำหนด ISO 26000
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดพื้นฐานด้าน CSR 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development)
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Module 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ
      อบรม สัมมนา ความหมาย ความสำคัญ และพื้นฐานความคิดของการบริหารโครงการ
      อบรม สัมมนา ลักษณะธรรมชาติเฉพาะของโครงการ
      อบรม สัมมนา ทำไมต้องใช้การบริหารแบบโครงการ
      อบรม สัมมนา ความแตกต่างระหว่าง “งานโครงการ” กับ “งานประจำ”
      อบรม สัมมนา วงจรโครงการ (Project Cycle)
Module 2 การริเริ่มโครงการ
      อบรม สัมมนา การกำหนดแนวคิดโครงการที่เชื่อมโยงกับนโยบาย กลยุทธ์องค์กร
      อบรม สัมมนา การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ
      อบรม สัมมนา การคัดเลือกโครงการ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder analysis)
Module 3 การวางแผนโครงการ
      อบรม สัมมนา การจัดทำเอกสารอนุมัติโครงการ (Project Charter)
      อบรม สัมมนา การกำหนดขอบเขตของโครงการ (Project scope)
      อบรม สัมมนา การกำหนดและจัดสรรทรัพยากรโครงการ
      อบรม สัมมนา การจัดทำตารางโครงการ (Scheduling)
      อบรม สัมมนา การจัดการความเสี่ยงของโครงการ (Project risks)
      อบรม สัมมนา เครื่องมือในการวางแผนโครงการ เช่น Work Breakdown Structure (WBS), GANTT Chart
Module 4 การบริหารและควบคุมโครงการเพื่อความสำเร็จ
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
      อบรม สัมมนา การสื่อสารในโครงการ (Project communication)
      อบรม สัมมนา การควบคุมคุณภาพในโครงการ (Quality Assurance)
      อบรม สัมมนา การประเมินผลและยุติโครงการ

แนวทางในการฝึกอบรม
รูปแบบการฝึกอบรมในสไตล์ Training and Group Coaching (T&GC)
      อบรม สัมมนา โดยการใช้คำถามเพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจตัวเอง (มองเห็น ยอมรับ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง) และเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นว่าติดอยู่ที่หลุมพรางความคิดใด
      อบรม สัมมนา โดยการใช้กระบวนการคิด (Thinking Process) เพื่อให้ผู้เรียนคิดหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตนเอง
      อบรม สัมมนา โดยการใช้ Workshop เพื่อให้เกิดการนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนในทางปฏิบัติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ จำนวนไม่เกิน 50 คนต่อรุ่น

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารโครงการProject Managementการบริหารงาน

แสดงความคิดเห็น