หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโมเดลทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Business Model Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโมเดลทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Model Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การใช้เครื่องมือสร้างโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) ในการออกแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้บริโภค และการปรับเปลี่ยนบุคลากรพร้อมทั้งกลยุทธ์ใหม่ๆ ทำให้องค์กรก้าวเข้าสู่โลกด้วยธุรกิจใหม่ๆ สามารถแข่งขันในตลาด สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า มีแบบแผนการทำงานเชิงธุรกิจอย่างครบถ้วน


การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง (Learning in Practices) ผ่านการนำกรณีศึกษาที่เป็นธุรกิจจริงขององค์กรมาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) ทำให้มองเห็นปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ 9 อย่างในการดำเนินธุรกิจ ผ่านการวิเคราะห์และการประเมินอย่างชัดเจน ทำให้ได้กลยุทธ์ที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล
การดำเนินการ Workshop ในการวิเคราะห์และประเมิน BMC และกิจกรรมต่างๆดังนี้
     - การเตรียมคัดเลือกธุรกิจมาดำเนินการสร้างโมเดลธุรกิจ
     - การระบุปัจจัยต่างๆที่สอดคล้องกันใน BMC
     - การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติ
     - การนำเสนอแผนงานเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำโมเดลธุรกิจ (BMC) ด้วยผืนผ้าใบที่กำหนดไว้ (9 Box) จนเห็นภาพรวมทั้งหมด
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถดำเนินการเขียนโมเดลธุรกิจอย่างเป็นขึ้นตอน (Step by Step) จนได้ข้อมูลครบถ้วน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ BMC ในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานปฏิบัติ (พอสังเขป) ที่จะนำไปดำเนินการได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนและปฏิบัติจริงใน Classroom ร่วมกับผู้เรียนท่านอื่นๆ เกิดความแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จนเกิดความมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การประเมินคุณลักษณะของธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
    กำหนดธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า (STP V.S. FAB)
    การจัดคุณลักษณะของธุรกิจด้วย BCG Matrix
    การเรียนรู้และเข้าใจ Value Chain ภายในองค์กร
    Workshop : ระบุธุรกิจในตาราง BCG Matrix
    กิจกรรม : กำหนดธุรกิจให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
หลักพื้นฐานของการเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) I
    องค์ประกอบทั้ง 9 อย่างของโมเดลธุรกิจ
    กลุ่มลูกค้าคาดหวัง (Customer Segments)
    คุณค่าที่ตอบสนองความต้องการ (Value Propositions)
    ช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้า (Channels)
    การสร้างความสัมพันธ์ (Customer Relationship)
    Workshop : การออกแบบ Business Model Canvas (BCM) ของตัวเอง
หลักพื้นฐานของการเขียนโมเดลธุรกิจ (Business Model Canvas) II
    กระแสรายได้ (Revenue Streams)
    ทรพัยากรหลัก (Key Resources)
    กิจกรรมหลัก (Key Activities)
    พัฒนามิตรหลัก (Key Partners)
    โครงสร้างต้นทุน (Cost Structures)
    Workshop : การออกแบบ Business Model Canvas (BCM) ของตัวเอง
กิจกรรม : การนำเสนอกลยุทธ์จากโมเดลธุรกิจ
    นำเสนอภาพรวมของโมเดลธุรกิจ
    กำหนดกลยุทธ์ที่เลือกใช้เบื้องต้น
    แผนดำเนินการเชิงกลยุทธ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร