หลักสูตรฝึกอบรม การบริหาร 4M สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effectiveness Project with 4M Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหาร 4M สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effectiveness Project with 4M Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในโครงการก่อสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็น อาคาร โรงงาน ที่พักอาศัย หรือโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ มีความแตกต่างกันในรายละเอียดทั้ง รูปแบบการออกแบบ วิธีและขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งในแต่รายละเอียด แต่ละรูปแบบต้องอาศัยความเข้าใจ การวิเคราะห์เจาะลึกถึงขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อที่สามารถจัดสรรทรัพยากรต่างๆและนำไปใช้ในการก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม โดยต้องสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งทางด้าน คุณภาพ ต้นทุน และเวลา 
โครงการๆหนึ่งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้จัดการโครงการและผู้เกี่ยวข้องต้องมีความรู้และความเข้าใจรวมทั้งทักษะเพื่อเข้าใจใน คุณสมบัติของทรัพยากรสำหรับงานก่อสร้างที่เรียกว่า การบริหาร 4M : Man/Machine Money Materials Method/Management รวมทั้งสามารถวางแผนการใช้งาน ติดตามและวัดผลการใช้งาน และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีใช้งานให้ดีขึ้นกรณีที่ผลการใช้งานนั้นไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ เนื่องจากผลของการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธีย่อมส่งผลกระทบถึง “ต้นทุน” ซึ่งอาจทำให้ผลกำไรลดลงหรือบางโครงการอาจถึงขั้นขาดทุน ส่งผลกระทบถึง”ระยะเวลา”ซึ่งอาจทำให้โครงการแล้วเสร็จล่าช้าจากการวางแผนไม่ละเอียด หรือใช้ทรัพยากรเกินกว่ากำหนดทำให้ต้องใช้เวลาในการหาทรัพยากรนั้นมาเพิ่ม รวมทั้งส่งผลถึง”คุณภาพของงาน” ถ้าใช้วัสดุผิดประเภท ใช้คนไม่ถูกกับงาน หรือวิธีขั้นตอนไม่ถูกต้อง ซึ่งความรู้และความเข้าใจดังกล่าวจะช่วยให้กระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตเร็ว หรือมีเม็ดเงินลงทุนที่สูง ย่อมต้องมีผู้เล่นใหม่ๆเข้าสู่สนามแข่งขันตลอดเวลา ดังนั้น “ขีดความสามารถทางการแข่งขัน”หนึ่งที่สำคัญคือการบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุดใช้เวลาให้น้อยที่สุด แต่ยังตอบสนองความต้องการลูกค้าทางด้านคุณภาพได้ดีเช่นเดิม ดังนั้นการบริหารต้นทุนและเวลาดังกล่าว ก็คือการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรที่ต้องใช้สำหรับดำเนินโครงการในแต่ละLife Timeอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถเสนอความได้เปรียบนี้ในการแข่งขันและช่วยให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ ในการประมูลงานได้มากขึ้น 
โครงการทุกโครงการต่างมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร ระยะเวลารวมถึงมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารแต่ละองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการย่อมมีโอกาสเจออุปสรรค และปัญหาทั้งที่คาดการณ์ไว้และที่ไม่ได้คาดการณ์ ดังนั้นถ้าผู้บริหารโครงการไม่มีทักษะและเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้สำหรับรับมือ โครงการนั้นก็มีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวหรือแม้จะดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จแต่ก็อาจจะ ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านต่างๆที่ผู้บริหารองค์กรตั้งเป้าหมายไว้ 
ไม่ว่าโครงการที่จะดำเนินการนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก การพัฒนาทักษะในการบริหารโครงการจะช่วยทำให้ผู้บริหารโครงการสามารถเรียนรู้และ เข้าใจกระบวนการทำงานให้แล้วเสร็จ เพราะมีการใช้สมรรถนะ (Competency) / ศักยภาพของผู้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะความเป็นผู้นำ , ทักษะการสื่อสาร , การบริหารจัดการ , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ และส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ รวมทั้งการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆและนำไปฝึกฝนใช้งานจะช่วยทำให้การบริหารโครงการนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาสประสบผลสำเร็จตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าหมายไว้


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัด การโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้จัดการในอนาคต 
เพื่อให้ผู้เรียนมีเครื่องมือ และเทคนิคในการวิเคราะห์สถานะโครงการปัจจุบัน เพื่อประยุกต์ปรับใช้และพัฒนาสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นและเข้าใจสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่ในโครงการ และปรับมุมมองใหม่ต่ออุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้พร้อมรับมือได้ดียิ่งขึ้น 
เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ที่ได้จากการสอนและการแลกเปลี่ยน และสามารถนำไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับการบริหารโครงการในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 PART 1 : แนวคิดและภาพรวมของการบริหารโครงการ 
       โครงการ High rise – Low rise - Plant/Industrial – Housing - Infrastructure บริหารและจัดการแตกต่างกันอย่างไรในทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริง 
       เจ้าของโครงการ ผู้จัดการโครงการและทีมงานก่อสร้าง ผู้ออกแบบ ฝ่ายSupportงานก่อสร้างต่างๆ เกี่ยวข้องและมีหน้าที่อย่างไรในโครงการ 
       ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและผู้จัดการโครงการทั่วไป 
       ทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรโครงการ (4M : Man/Machine Money Material Method/Management)
       วงจรชีวิตของโครงการในแต่ละช่วงเวลา (Project Life Time)
       สาเหตุใดที่โครงการไม่ประสบผลสำเร็จทั้งด้านคุณภาพ เวลา และต้นทุน จากการใช้ทรัพยากร4M 
       Workshop : อธิบายลักษณะโครงการที่คุณดำเนินการอยู่และหลักการบริหารทรัพยากรในปัจจุบัน 
 PART 2 : การกำหนดและจัดตั้งโครงการ Defining the Project (Project Life Timeช่วงที่ 1) 
       แนวทางการเกิดขึ้นและวัตถุประสงค์ของโครงการในแต่ละรูปแบบ (New-Project Renovation-Project Modification-Project)
       ขั้นตอนต่างๆและวิธีการบริหารในช่วงการกำหนดโครงการแต่ละรูปแบบ (Turnkey-Project Construction-Project)
       เทคนิคและหลักการบริหารทรัพยากร4Mสำหรับช่วง Project Life Time ที่1 
 PART 3 : การวางแผนทรัพยากรสำหรับโครงการ (Project Life Timeช่วงที่ 2) 
       การจัดเตรียม M:Method Statement for Construction สำหรับจุดเริ่มต้นของการวางแผนงานก่อสร้าง 
       WBS: Work Breakdown Structure ให้มีประสิทธิภาพเพื่อแผนงานที่ละเอียดและจัดเตรียมอีก3Mได้อย่างครอบคลุม 
       เทคนิคและเครื่องมือสำหรับการจัดทำแผนงานและการประมาณเวลาก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ 
       M:Money หลักการจัดเตรียมงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิด Smooth Cash flow ตลอดโครงการ 
       M:Man การจัดProject Organization and Responsibility เพื่อจัดสรรกำลังพล (Staffทีมงาน แรงงาน Sub-Contractor และ Outsource) และกำลังเครื่องจักร (Machine) อย่างเหมาะสม 
       M:Materials วางแผนและจัดการอย่างไรเพื่อให้มีปริมาณที่เหมาะสมและทันเวลาที่ต้องใช้งานและเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด 
       Risk Management หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการเพื่อจัดเตรียมแผนรองรับ 
       หลักการจัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติโครงการ Project Procedure Manual สำหรับผู้เกี่ยวข้องในโครงการเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการและวิธีการที่ตรงกัน 
       Workshop : นำหลักการที่ได้รับไปประยุกต์กับการจัดเตรียม4Mในโครงการของท่าน 
 PART 4 : การบริหารและควบคุมทรัพยากรระหว่างดำเนินโครงการ (Project Life Timeช่วงที่ 3) 
       การทำ Project Monitoring ตามMilestoneต่างๆ (At 25%,50%,75%) เพื่อติดตามProgressและวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรเปรียบเทียบกับแผนที่กำหนดไว้
       การวัดความคืบหน้างานและการใช้ทรัพยากรในโครงการ (Project Performance Evaluation) และประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย Performance Factor ต่างๆ ได้แก่ Cost Performance Index, CPI Schedule Performance Index, SPI และ Cost and Schedule Performance Index, CSI
       การวิเคราะห์และประเมิน GAP หรือ Variance ที่เกิดขึ้นจากการวัดผล Performance Factor ต่างๆ เพื่อทำAction Plan Improvement
       หลักการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าของ GAP (Root Cause Analysis) และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ (Cause and Effect Diagram , Strategic Map)
       
Workshop : ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการของท่านและวิเคราะห์สาเหตุของVarianceที่เกิดขึ้น 

 PART 5 : การบริหารจัดการช่วงจบโครงการ Closing Project (Project Life Timeช่วงที่ 4) 
       การบริหารและจัดการทรัพยากรสำหรับช่วงการปิดโครงการและส่งมอบงานให้เจ้าของโครงการ
       การประเมินผลการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรโครงการเพื่อจัดทำมาตรฐาน และแผนพัฒนาสำหรับโครงการต่อไป 

 PART 6 : เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสำหรับผู้จัดการหรือผู้นำโครงการ 
       หลักการบริหารจัดการและจูงใจ M:Man (ทีมงานและผู้เกี่ยวข้อง) เพื่อเพิ่ม Productivity ในการทำงาน
       หลักการบริหารSupply Chain & Just In Time ในงานก่อสร้างเพื่อลดความสุญเสียของ M:Materials
       Workshop : หลักการที่คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้และวิธีการดำเนินงาน


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการโครงการ
วิศวกรโครงการ
ผู้จัดการรุ่นใหม่ 
หัวหน้างานระดับสูง

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม