หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาตามแผนงาน - หลักสูตร 1 วัน

(Planned Maintenance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบำรุงรักษาตามแผนงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

สภาพปัญหาที่พบ
ในปัจจุบันเครื่องจักรได้ กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ซึ่งถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่า จำนวนของพนักงานซ่อมบำรุง ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดี จะทำให้เครื่องจักรมีการขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า


การบำรุงรักษาตามแผนงาน
การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งของการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ใน แบบตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) จำเป็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กับ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) พนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร จะเป็นคนที่สามารถรับรู้ถึงสิ่งผิดปกติของเครื่องจักรได้มากที่สุด ดังนั้นจุดตรวจสอบเครื่องจักรภายนอก จะถูกมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักร เพื่อให้มีการตรวจสอบและสามารถจับสิ่งผิดปกติ (Abnormal) ก่อนที่เครื่องจักรเกิดความเสียหายกะทันหัน (Breakdown Maintenance)

แนวคิดของระบบการบำรุงรักษาตามแผนงาน

ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการบำรุงรักษากับค่า OEE
การทำกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้น จะสอดคล้องกับการค่า OEE อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทำกิจกรรมนี้จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อช่วยลดเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown) และการบำรุงรักษาอะไหล่ที่ถูกวิธี เพื่อให้เครื่องจักรสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่าง แผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้กับพนักงาน Operator

ตัวอย่างแผน PM ประจำปี ของหน่วยงานวิศวกรรม


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance) สามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกะทันหัน (Breakdown maintenance)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข (Corrective Maintenance) กลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กรได้
3. ความสัมพันธ์ของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) กับการบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความเป็นมาและแนวคิดของระบบการบำรุงรักษา
ความสำคัญของระบบการบำรุงรักษา
โครงสร้างและหน้าที่ ของการบำรุงรักษา
ตัวชี้วัดความสำเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา
6 ขั้นตอนการทำ Planned Maintenance
ประเมินสภาพเครื่องจักรและสำรวจสภาพปัจจุบัน
ฟื้นฟูสภาพเสื่อมและปรับปรุงจุดอ่อนของเครื่องจักร
สร้างระบบบริหารข้อมูลการบำรุงรักษา
สร้างระบบบำรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance : TBM)
สร้างระบบบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Condition base maintenance : CBM)
ประเมินผลการบำรุงรักษาตามแผน
Q&A
Post Test


จำนวนผู้เข้าอบรม
30 คน/รุ่น

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 80% Workshop 20%
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริง ที่องค์กรจัดเตรียมไว้

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การวางแผนงานการบำรุงรักษาPlanned Maintenance

แสดงความคิดเห็น