หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลเพื่อเพิ่มผลผลิต - หลักสูตร 1 วัน
(TPM (Total Productive Maintenance) for Productivity Increasing)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลเพื่อเพิ่มผลผลิต (TPM (Total Productive Maintenance) for Productivity Increasing)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 ในทุกกระบวนการผลิตตัวประกอบหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อผลผลิต ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพ คือ คน (Man) เครื่องจักร (Machine) กระบวนการผลิต (Method) และวัตถุดิบ (Material) โดยที่ในบางกระบวนการผลิตอาจจะมีตัวแปรด้าน สิ่งแวดล้อม (Mother Earth or Environment) และการวัด (Measurement) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยก็คือ การผลิตในปัจจุบัน (และต่อเนื่องไปในอนาคต) นั้น เครื่องจักรย่อมมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการผลิตในทุกด้าน โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการผลิตเป็นจำนวนมาก
เครื่องจักรในการผลิตโดยทั่วไปมักมีราคาแพง โรงงานต้องใช้งานให้คุ้มค่ากับเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เสียไป การซื้อเครื่องจักรมาแล้วจอดไว้เฉย ๆ โดยไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด (หรือเครื่องจักรต้องไม่หยุดเลยหากทำได้) ย่อมทำให้โรงงานเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ในขณะที่อายุการใช้งานของเครื่องจักรก็มีจำกัด การหยุดเครื่องจักรบ่อยเพื่อการบำรุงรักษา หรือการซ่อม ย่อมทำให้โรงงานเสียประโยชน์ที่ควรจะได้จากเครื่องจักรมากขึ้นไปอีก และยิ่งเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ การหาอะไหล่มาซ่อมก็ยิ่งทำให้โรงงานปวดเศียรเวียนเกล้ามากขึ้นเป็นทวีคูณ ดังนั้นการบำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรทั้งหลายให้อยู่ในสภาพดีพร้อมที่จะทำงานตลอดเวลาที่ต้องการ และยืดอายุของเครื่องจักรย่อมเป็นเรื่องที่จำเป็น และยังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย
การบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมหรือ TPM (Total Productive Maintenance) จึงได้ถูกรวบรวมขึ้นเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้าง Mindset ให้กับผู้เข้าอบรมให้มีสำนึกในการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร แทนที่จะใช้งานจนเสียแล้วจึงซ่อม (เสียเหงื่อดีกว่าเสียเลือด)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสูญเสีย 7 ประการที่จะเกิดขึ้นหากเครื่องจักรชำรุด
การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร วางแผนให้หยุดก่อนที่เครื่องจักรจะหยุดเอง
ให้เข้าใจเสา 8 ต้นของการทำ TPM

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
ภาคเช้า
     09:00–09:30 กิจกรรมละลายพฤติกรรม การทำงานเป็นทีม
     09:30–10:30 - ปรับ Mindset ให้ผู้เข้าอบรมมีสำนึกถึงการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร
                           - TPM เริ่มมาอย่างไร และมีวิวัฒนาการอย่างไร และจะไปต่อแบบไหน
                           - Workshop – Thinking Systematically Mindset
     10:30–10:45 พัก
     10:45–12:00 - ความสูญเปล่า 7 ประการ
                         - ความสูญเปล่าจากการหยุดของเครื่องจักร
                         - ความสูญเปล่าจากการ Set up เครื่องจักรนาน
                         - ความสูญเปล่าจากการแก้ไขงาน อัตราการใช้งานเครื่องจักรต่ำ
                         - ความสูญเปล่าจากการวางแผนการใช้งานเครื่องจักร
                         - ความสูญเปล่าจากการไม่ทำ 5 ส
                         - ความสูญเปล่าจากการที่เครื่องจักร Over Qualify
                         - ความสูญเปล่าจากการใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นผลิตนานเกินไป
                         - Workshop – Point out 7 Wastes
     ภาคบ่าย
     13:00–13:30 การวัดประสิทธิภาพการบำรุงรักษา
                          - MTBF (Mean Time Between Failure)
                          - MTTR (Mean Time to Repair)
     13:30–14:00 Workshop - การหาตัวการของปัญหา
     14:00–14:15 พัก
     14:15–14:45 การกำหนดประเภทงานบำรุงรักษา
                         - Workshop
     14:45–15:45 เสา 8 ต้นของ TPM
                         - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) 
                         - การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
                         - การบำรุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance)
                          - การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานและการบำรุงรักษา (Operation and Maintenance Development)
                          - การคำนึงถึงการบำรุงรักษาตั้งแต่ขั้นการออกแบบ (Initial Phase Management)
                          - ระบบการบำรุงรักษาเพื่อคุณภาพ (Quality Maintenance)
                          - ระบบการทำงานของฝ่ายบริหารที่ตระหนักถึงประสิทธิภาพการผลิตหรือเรียกว่า TPM ในสำนักงาน (TPM in Office)
                          - ระบบชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (Safety, Hygiene and Working Environment
     15:45 – 16:00 Q&A

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 การบรรยาย ยกตัวอย่าง โดยการสื่อสารแบบ 2 ทาง
กรณีศึกษา
Workshop


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม