หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม - หลักสูตร 1 วัน
(Total Productive Maintenance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
ในการบริหารจัดการการผลิต พบว่ามีความสูญเสีย(Loss)เกิดขึ้นตลอดเวลา ทั้งจากการทำงานของคน เครื่องจักร พลังงาน การใช้วัสดุต่างๆ โดยที่ความสูญเสียนั้น มักไม่ได้รับการแก้ไขหรือจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้นทุน การผลิตสูงขึ้นและปัญหาอื่นๆตามมา เช่น คุณภาพ ผลผลิต การส่งมอบ ความปลอดภัย และขวัญกำลังใจ ดังเช่น ความสูญเสีย 16 ประการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการความสูญเสียที่ครอบคลุมในกระบวนการผลิต ความสูญเสีย 8 ประการของเครื่องจักร ความสูญเสีย 5 ประการของคน ความสูญเสีย 3 ประการต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิต
TPM ที่คนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเป็นระบบเพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่ความเป็นจริง TPM นับเป็นระบบบริหารจัดการการผลิต ที่มีประสิทธิผลในการลดความสูญเสียต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต อีกทั้งเป็นระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งเป้าหมายลดความสูญเสียจนกลายเป็นวัฒนธรรม

กิจกรรม TPM จะมี Goal วัดความสำเร็จทั้ง 8 ด้าน คือ P(Productivity), Q(Quality), C(Cost), D(Delivery), S(Safety), M(Morale) และ E (Environment) ซึ่งถือว่าครอบคลุมต่อการบริหารจัดการองค์กร และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยหลักสูตรนี้จะให้คำแนะนำและศึกษาถึงแนวทางการนำ TPM ไปประยุกต์ใช้ ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อให้สามารถนำไปขยายผลกับ Tools เดิมที่มีอยู่แต่ละองค์ให้สามารถต่อยอดขึ้นไปได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความจำเป็นในการทำกิจกรรมการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรม TPM ในองค์กรและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้

กลุ่มเป้าหมาย
ระดับผู้จัดการ ขึ้นไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความจำเป็นที่ต้องทำ TPM
ความหมาย คำจำกัดความ และประวัติความเป็นมาของ TPM
ความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ TPM ทั้ง 8 Pillar
การดำเนินงาน TPM 12 ขั้นตอนและ กิจกรรม 8 เสาหลัก (Pillar)
การปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสีย (Focused Improvement)
การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเดินเครื่องและบำรุงรักษา (Education & Training Pillar)
การจัดการเครื่องจักรใหม่ (Early Management)
การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance)
การปรับปรุงสำนักงาน (Office Improvement)
การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety & Environment Management)
ผลที่ได้จากการทำ TPM
การสร้างเป้าหมาย TPM Goal และความเชื่อมโยงของของ KMI – KPI - KAI ของแต่ละแผนก (Work Shop)


แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 80% กิจกรรม 20% (การกำหนด Goal ในรูปแบบ KMI – KPI – KAI)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม