หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม - หลักสูตร 1 วัน

(Total Productive Maintenance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
  ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของการบำรุงรักษา และขั้นตอนการบำรุงรักษาทวีผล
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษาที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต
สามารถวางแผนและดำเนินการ TPM ได้อย่างเป็นขั้นตอน
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง
เพื่อเสริมสร้างทักษะจากกรณีศึกษาจากโรงงานตัวอย่าง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
TPM : แนวคิดและความสำคัญ
ชนิดของการบำรุงรักษา
การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
12 ขั้นตอน และ 8 เสาหลักในการทำกิจกรรม TPM
ความสูญเสียหลักของเครื่องจักร (6 Big Losses)
การวัดประสิทธิผลของ TPM (OEE)
เสาหลักการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสีย (Focus Improvement)
เสาเหลักการบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
เสาหลักการบำรุงรักษาเชิงวางแผน (Planned Maintenance)
เสาหลักอื่นในการดำเนินการกิจกรรม TPM
แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TPM ในองค์กร
กรณีศึกษา และ Workshop
สรุป และถาม ตอบ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 40 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 40%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : TPMบำรุงรักษาTotal Productive Maintenance

แสดงความคิดเห็น