หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา - หลักสูตร 1 วัน

(Preventive Maintenance & Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการจัดการงานบำรุงรักษา

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ปัจจุบันทุกอุตสาหกรรมต้องอาศัยเครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ซึ่งหาก เครื่องจักรเกิดการขัดข้องเดินไม่เต็มสมรรถนะ หรือหยุดเสียหายเหนือการคาดการณ์ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งมอบที่ล่าช้าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่ำลง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของพนักงานอันเนื่องมาจากการควบคุมเครื่องจักรที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องทำการป้องกันเพื่อไม่ให้เครื่องขัดข้อง หรือหยุดโดยการใช้ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะเน้นการวางแผน PM (Preventive Maintenance) จากข้อมูลและประวัติเครื่องจักรเพื่อให้แผน PM มีความแม่นยำคาดการณ์ได้ แลสามารถวางแผนการบำรุงรักษาร่วมกับส่วนงานอื่นได้

วัตถุประสงค์
ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาน
ประกอบการทั้งด้าน คุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ
เข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
เพื่อให้ความรู้และสามารถวางแผน Preventive Maintenance
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาร่วมกันหน่วยงานอื่นได้
เพื่อให้รู้จักบริหารการใช้อะไหล่ การกำหนด Min Max ของอะไหล่ในจำนวนที่เหมาะสม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
วงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
วงจรการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างและหน้าที่ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
การวางแผน Preventive Maintenance โดยการใช้ค่า MTBF (Mean Time Between Failure)
บทบาทของผู้วางแผนการบำรุงรักษา (Maintenance Planner)
ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนการซ่อมบำรุง
การวิเคราะห์ปัญหาข้อมูลการเสียด้วย 7 Tools
การวิเคราะห์และคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกัน
การจัดการงานบำรุงรักษาป้องกันตามแผนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การลดและจัดอะไหล่คงคลังให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบำรุงรักษาMaintenanceManagement

แสดงความคิดเห็น