หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - หลักสูตร 1 วัน
(Preventive Maintenance)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันเครื่องจักรได้ กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิต ซึ่งถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และโดยมากแล้วปริมาณของเครื่องจักรจะมากกว่า จำนวนของพนักงานซ่อมบารุง ถ้าบริษัทขาดการจัดทำระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ดี จะทำให้เครื่องจักรมีการขัดข้องเสียหายบ่อย เครื่องจักรเดินได้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และการส่งมอบสินค้า


การจัดการ/รายละเอียดเบื้องต้น
การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญ กิจกรรมหนึ่งของการบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างระบบบารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ตลอดช่วงอายุของเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี เป้าหมายหลักคือ การเสียหายของเครื่องจักรเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)

แนวคิดของระบบการบำรุงรักษาเชิงวางแผน


ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการบำรุงรักษากับค่า OEE
การทำกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันนั้น จะสอดคล้องกับการค่า OEE อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การทำกิจกรรมนี้จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อช่วยลดเครื่องจักรหยุดเดินกระทันหัน (Break Down) และการบำรุงรักษาอะหลั่ยที่ถูกวิธี เพื่อให้เครื่องจักรสามารถเดินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง


การตั้งเป้าหมายการบำรุงรักษา (ดัชนีวิธีการวัดที่มีประสิทธิภาพ)


ตัวอย่างแผน PM ประจำปี


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการ บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อที่จะสามารถสร้างกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา เพื่อป้องกันเครื่องจักรหยุดเดินกระทันหัน (Breakdown maintenance)
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ เรื่องการบำรุงรักษาเชิงป้องกันกลับไปประยุกต์ใช้ได้ในองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร
ผู้จัดการ
หัวหน้างาน
พนักงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมโดยมืออาชีพเพื่อความประทับใจแบบเบ็ดเสร็จแก่คุณ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสูญเสียหลัก 16 ประการ
ความเป็นมาและแนวคิ ดของระบบการบารุงรักษา
ความสาคัญของระบบการบารุงรักษา
โครงสร้างและหน้าที่ ของการบารุงรักษา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบำรุงรักษา MTBF , MTTR
5 ขั้นตอนการทำ Preventive Maintenance
6 โมดุลของเครื่องจักรที่ต้องเฝ้าระวัง
วิเคราะห์ข้อมูล
กำหนดมาตรฐาน
จัดทำแผน Preventive Maintenance
ควบคุมและวัดผล
Workshop
การบำรุงรักษาตามเวลา (Time base maintenance : TBM)
การบำรุงรักษาตามสภาพ & บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Condition base maintenance : CBM)

Q&A
Post-test

จำนวนผู้เข้าอบรม
30 คน/รุ่น

แนวทางการฝึกอบรม
บรรยาย 70% Workshop 40%
ดำเนินกิจกรรมกลุ่มโดยใช้ชุด workshop ที่ ทางสถาบันจัดเตรียมและฐานข้อมูลจริง ที่องค์กรจัดเตรียมไว้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม