หลักสูตรฝึกอบรม การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Predictive Maintenance Condition-Based Maintenance)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
จากเป็นพื้นฐานที่มีการประยุกต์ใช้ในระบบ ISO 9001 ด้วย ส่วนของ ISO/TS16949 มีส่วนของข้อกำหนดที่เพิ่มเติมตามมาตรฐาน ข้อ 7.5.1.4 พูดถึงกิจกรรมอยู่ 2 ส่วนหลักคือ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) หรือ การบำรุงตามสภาพ (Condition-Based Maintenance) สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โรงงานหรือองค์กรส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นอย่างดี ในเรื่องของ การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) ได้ถูกกำหนดไว้ว่า “องค์กรต้องมีการใช้วิธีการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต”
การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ (Predictive maintenance) คือ “กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจากกระบวนการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาในการบำรุงรักษาโดยการพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการเกิดความล้มเหลว” นั่นหมายความว่าองค์กรต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่นำมาใช้พยากรณ์ว่าเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่เราใช้อยู่ในกระบวนการ น่าจะเกิดความล้มเหลว หรือมีอะไรน่าจะเสียได้บ้าง
การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จึงเป็นคำตอบที่ดีขององค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต ด้วยการเพิ่มความสามารถในการเดินเครื่องได้ตลอดเวลาของเครื่องจักรผ่านกิจกรรมการซ่อมบำรุง ที่ในระหว่างการอบรมจะมีแบบฝึกหัด ตัวอย่าง และการระดมสมองของผู้เข้าร่วมการอบรมเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงหลังการอบรมการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการผลิต”
นำไปใช้ได้จริงหลังการอบรม

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกำไรให้กับบริษัท
เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ อย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างแนวทางในการบำรุงรักษาเชิงทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องจักร อย่างเป็นมีรูปแบบ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน และบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนมีโปรแกรมไว้ใช้งานได้จริง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
องค์ประกอบของการผลิต ด้าน ต้นทุน กำไร และรายได้
บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานฝ่ายผลิตในสายงานซ่อมบำรุง
ความหมายของ TPM และความแตกต่างจากระบบ PM
ความสูญเสียหลักทั้ง 6 ประการของเครื่องจักร
กลยุทธ์ในการดำเนินการ Predictive Maintenance
การวางแผนงานซ่อมบำรุงแบบลงรายละเอียด
การวิเคราะห์เครื่องจักรเพื่อการกำหนดลักษณะการบำรุงรักษา
การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยคลื่นเสียง
การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยความสั่นสะเทือน
การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยภาพถ่าย
การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยสารหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
การวิเคราะห์เครื่องจักรเชิงพยากรณ์ ด้วยการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สรุป ตอบข้อซักถาม

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 20%


หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : พยากรณ์บำรุงรักษาMaintenance

แสดงความคิดเห็น