หลักสูตรฝึกอบรม การปฏิรูปธุรกิจดิจิทัลและการสร้างโมเดลธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Digital Transformation And Bussiness Model Canvas)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การปฏิรูปธุรกิจดิจิทัลและการสร้างโมเดลธุรกิจ (Digital Transformation And Bussiness Model Canvas)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอรายงานให้โดนใจ โดยมีรายละเอียดครบถ้วน มองเห็นภาพได้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ต่างๆ สู่การตัดสินใจได้ทันที เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างรายงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ฟังและเทคนิคการนำเสนอของผู้พูด จึงจะทำให้การนำเสนอรายงานมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
การนำเสนอที่ดี (Effective & Impact Presentation) เป็นการผสมผสานองค์ประกอบของการนำเสนอได้อย่างครบถ้วน เช่น....
    จุดประสงค์ของการนำเสนอ
    การนำเสนอที่ตอบความต้องการของผู้ฟัง
    การสร้างและนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนแบบง่ายๆ
    การทำให้ผู้ฟังวิเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจได้ทันที
    เทคนิคการนำเสนอที่โดนใจด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
เทคนิคการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำรายงานด้วยข้อมูลอย่างครบถ้วน ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอมีคุณภาพและโดนใจผู้ฟังได้มากขึ้น เช่น...
    การนำเสนอด้วย A3 Report ตรงประเด็น
    การนำเสนอด้วย Data Visualization กระตุ้นการวิเคราะห์
    การนำเสนอด้วย Dashboard สู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและเทคนิคการนำเสนอที่ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆ สร้างประสิทธิภาพในการนำเสนอให้โดนใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ออกแบบรายงานประเภทต่างๆ และประยุกต์ใช้กับการนำเสนอของตัวเองได้ทันที สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริง ในการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบรายงานที่ออกแบบได้ด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจในการนำเสนอ
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำเสนอรายงานที่ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง มากที่สุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการนำเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
       สำรวจแนวความคิดการนำเสนอให้โดนใจ
       นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คืออะไร?
       จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่วๆไป
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
       Workshop : การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
เทคนิคการนำเสนอรายงานด้วย A3 Report
       การกำหนดหน่วยวัด (KPI) ที่ชัดเจน
       การวางแผนตามทรัพยากรที่มีอยู่ด้วย A3 Report
       องค์ประกอบเชิงลึกของหลักการคิดแบบ A3 (A3 Thinking)
       กระบวนการจัดทำ A3 Report สำหรับนำเสนอ
       กิจกรรม : การออกแบบ A3 Report และการนำเสนอ
เทคนิคการนำเสนอด้วย Data Visualization
       การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับต่างๆ (Analytics Maturity)
       การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
       การวิเคราะห์ด้วยภาพเพิ่มความสามารถในการรับรู้ (Visual Analytics)
       ประโยชน์ของการนำเสนอด้วย Data Visualization
       กิจกรรม : การออกแบบ Data Visualization และการนำเสนอ
เทคนิคการนำเสนอด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       ความหมายของการนำข้อมูลสู่การรายงาน (Dashboard)
       การสร้าง Dashboard ด้วย Data Visualization
       กระบวนการ Dashboard ด้วยการใช้ข้อมูลสดใหม่
       เทคนิคการนำเสนอรายงานเชิงกลยุทธ์ด้วย Dashboard
       กิจกรรม : การนำเสนอรายงานเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ