หลักสูตรฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Facilitative Skill - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การประชุมอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Facilitative Skill

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ในสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เต็มไปด้วยความท้าทายที่ให้องค์กรต้องเผชิญ การที่จะสามารถเดินไปข้างหน้าได้นั้น เราต้องการแผนงานที่มีประสิทธิภาพ และการร่วมมือกันของทีมงานทั้งหมด ซึ่งจะต้องผ่านการประชุมหลายต่อหลายครั้ง
แต่บ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่า เราเสียเวลาไปกับการประชุมมากเกินไป หรือการประชุมบ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่ได้ทำให้เราเดินไปข้างหน้า หรือแม้กระทั่งเราไม่อยากที่จะเข้าร่วมประชุมเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับผู้เข้าร่วมบางคน การประชุมที่เป็นเวลาแห่งการระดมสมองเพื่อกลยุทธ์ขององค์กร, เพื่อหาเป้าหมายร่วมกัน รวมถึงเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ จึงเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของหลายองค์กร
ทักษะการประชุมในที่นี้ หาใช่การจัดวาระการประชุม หรือ การควบคุมเวลาให้เหมาะสม หากแต่เป็นการทักษะแห่งการสื่อสารในที่ประชุม ทักษะที่ชวนผู้เข้าร่วมประชุมสำรวจความต้องการของตนเองและผู้ร่วมประชุมท่านอื่นที่อยู่ในที่ประชุม เพื่อที่จะตอบสนองเป้าประสงค์ของการประชุม และตอบสนองความต้องของผู้ร่วมประชุม

หลักการและแนวความคิด

Facilitative Skill คือทักษะของผู้นำกลุ่ม ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในที่ต่างๆที่มีการรวมกลุ่ม ทั้งกลุ่มธุรกิจ กลุ่มเพื่อการศึกษา กลุ่มเพื่อระดมสอง จนถึงกลุ่มเพื่อบำบัดเยียวยา เรียกได้ว่า ที่ใดมีกลุ่ม ที่นั้นควรจะต้องมีผู้ที่มี Facilitative Skill อยู่ด้วยเพื่อให้การรวมกลุ่มนั้นเกิดประโยชน์ทั้งของตั วกลุ่มเอง และประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกลุ่ม
Facilitative Skill จึงมีความสำคัญมากขึ้นในการประชุมภายในองค์กร เพื่อเอื้ออำนวยให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง ทักษะ Facilitative Skills นั้นประกอบด้วย การตั้งเป้าหมาย การฟัง การถาม การสะท้อน ทวนความ และการจับประเด็น รวมถึงทักษะการอ่านกลุ่มและการดำเนินการกลุ่ม อันเป็นทักษะที่ทำให้ Facilitative Skill แตกต่าง มีเอกลักษณ์ แต่น่าหลงไหล

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการประชุม และทักษะที่ควรมีในการประชุม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพบแนวทางที่เหมาะสมกับตนเองในการนำไปปฏิบัติ

กระบวนการฝึกอบรม
ใช้กระบวนการ Facilitative Coaching เพื่อให้ผู้ร่วมเรียนได้สำรวจศักยภาพตนเอง ทักษะของตนเอง ในมิติต่างๆ และได้แนวทางการพัฒนาทักษะของตนเองตามรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองด้วย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ ทักษะ Facilitative Skill ต่างๆของตนเอง และผู้อื่น รวมถึงการได้ปฏิบัติการจริงอย่างเข้มข้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดทั้งกระบวนการ โดยมีภาพรวมของกระบวนการดังนี้
   1. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เลือกเรียนสิ่งที่จะนำไปใช้ทันที
   2. การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์จริงที่เพื่อนมี
   3. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน
        Facilitative Training and Coaching
        Training and Group Coaching
        Dialogue and Reflection
   4. ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติจริงให้เกิดผลลัพธ์
   5. กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและทีม

แก่นของ Facilitative Coaching
การเปิดพื้นที่การเรียนรุ้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักรู้ด้วยตนเอง กระบวนการพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดๆนั้น Facilitative Coaching จะเน้นวิชาเป็นศูนย์กลางที่พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมสืบค้นความจริงของตนเองในประเด็นนั้นๆ รวมถึงประสบการณ์ต่างๆที่ผู้เข้าร่วมแต่ละคนมีเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆถือเป็นอีกความจริงหนึ่งที่เพื่อนๆจะได้ร่วมกันสืบค้น
การตระหนักรู้ในตนเองและเคารพในประสบการณ์ของเพื่อนที่ร่วมเข้าอบรมจะช่วยให้เห็นคุณค่าในตัวเพื่อน เห็นศักยภาพในตัวเพื่อนและเกิดการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ (Empathy) ตลอดเวลาทำกิจกรรม การเปลี่ยนแปลงเกิดจากการเห็นตัวเองเข้าใจตนเอง และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้สำรวจการทำงานที่แท้จริงของตนเอง ได้เห็นศักยภาพและข้อจำกัดของตนเองเมื่ออยู่ในที่ประชุม ได้สัมผัสประสบการณ์ และใคร่ครวญผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ตามรายละเอียดดังนี้
   1. ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักรู้มีทัศนคติที่ดีต่อการประชุม
   2. ผู้เข้ารับการอบรมมีกรอบความคิด (mindset) การเข้าใจตัวเองและผู้อื่นและสามารถเป็นผู้ดำเนินและผู้ร่วมประชุมที่ดีได้ทันที
   3. ผู้เข้ารับการอบรมมีกระบวนการอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ในองค์ประชุม
   4. ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะการเอื้ออำนวยการประชุมและเห็นแนวทางพัฒนาตนเองได้

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ ทั้งที่ต้องสัมผัสบรรยากาศการประชุม เป็นประจำ หรือต้องการเรียนรู้การดำเนินการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวหน้าในสายงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม