หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์เครื่องมือ QC ทั้ง 7 เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า - หลักสูตร 1 วัน

(7 QC Tools for Quality Improvement)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การประยุกต์เครื่องมือ QC ทั้ง 7 เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้า

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
7 QC Tools ซึ่งประกอบด้วย Graph , Check Sheet, Pareto Diagram, Cause and Effect Diagram, Scatter Diagram, Histogram และ Control Chart เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนตามกิจกรรม QCC ตั้งแต่การะบุปัญหาที่ชัดเจน การเก็บข้อมูลเบื้องต้นและ การสำรวจสภาพปัจจุบันของปัญหา วิธีการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนกิจกรรม การวิเคราะห์หา สาเหตุ มาตรการการแก้ไข การติดตาม ตลอดจนการจัดทำมาตรฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ

ในหลักสูตรนี้จะอธิบายถึงแต่ละเครื่องมือผ่านกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการปรับปรุงคุณภาพด้วย 7 QC Tools
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ 7 QC Tools ในการปรับปรุงคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการและความสำคัญของต้นทุนคุณภาพ
Check Sheet
      อบรม สัมมนา ชนิดและการออกแบบ Check Sheet
Graph
      อบรม สัมมนา ชนิดของกราฟและการนำไปใช้
Pareto Diagram
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้สำหรับการคัดเลือกปัญหา
Cause and Effect Diagram
      อบรม สัมมนา การหารากของปัญหาที่แท้จริง
Scatter Diagram
      อบรม สัมมนา การหาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตัวแปร X และ Y
Histogram
      อบรม สัมมนา การกระจายของข้อมูลและการตีความเพื่อการปรับปรุง
Control Chart
      อบรม สัมมนา การตรวจติดตามคุณภาพ
Workshop การปรับปรุงคุณภาพงานด้วย 7 QC Tools

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงงานและหัวหน้างานฝ่ายปฎิบัติการ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : QC 7 ToolsPareto Diagramการวางแผนกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น