หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างาน มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับพนักงาน เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการทำงานร่วมกับทีมงานมากที่สุด “ทักษะการสื่อสารที่ดี” จึงเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการทำงานต่างๆ เช่น

การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานด้านต่างๆ สำหรับหัวหน้างาน จึงเป็นสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ ที่ต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ หากหัวหน้างานมีความรู้ ความสามารถ และสามารถใช้ทักษะที่สำคัญต่างๆได้ดี ก็จะทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น ทำให้ทีมงานเกิดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่ดีขึ้นได้
การสื่อสารที่ดี จะทำให้เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ลดข้อขัดแย้งในการสื่อสารและการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์ดซึ่งกันและกันได้

การพัฒนาหัวหน้างานให้สามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานให้เกิดประสิทธิผล โดยการให้เกิดการฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้การสื่อสารกับทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน ให้สามารถนำไปใช้ได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างครอบความคิดการสื่อสารลดข้อขัดแย้งและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ การสื่อสารในสมรรถนะต่างๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้การสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ดีของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการนำเสนอที่ดี (Presentation)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสอนงานและการชี้แนะ (Teaching & Training)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดที่ดี (Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Feedback)
      อบรม สัมมนา การให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา (Consulting)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสื่อสารลดข้อขัดแย้ง ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ด
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทักษะการสื่อสารหัวหน้างานcommunication

แสดงความคิดเห็น