หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หัวหน้างาน มีความสำคัญในการทำงานร่วมกับพนักงาน เพราะเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับการทำงานร่วมกับทีมงานมากที่สุด “ทักษะการสื่อสารที่ดี” จึงเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการทำงานต่างๆ เช่น

การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานด้านต่างๆ สำหรับหัวหน้างาน จึงเป็นสมรรถนะ (Competency) ที่สำคัญ ที่ต้องได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ หากหัวหน้างานมีความรู้ ความสามารถ และสามารถใช้ทักษะที่สำคัญต่างๆได้ดี ก็จะทำให้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น ทำให้ทีมงานเกิดผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่ดีขึ้นได้
การสื่อสารที่ดี จะทำให้เข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง ลดข้อขัดแย้งในการสื่อสารและการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์ดซึ่งกันและกันได้

การพัฒนาหัวหน้างานให้สามารถสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานให้เกิดประสิทธิผล โดยการให้เกิดการฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีแนวทางในการประยุกต์ใช้การสื่อสารกับทักษะต่างๆ ที่สำคัญสำหรับหัวหน้างาน ให้สามารถนำไปใช้ได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้สร้างครอบความคิดการสื่อสารลดข้อขัดแย้งและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนและปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ การสื่อสารในสมรรถนะต่างๆ จนเกิดความเข้าใจด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้การสื่อสารที่ดี ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสื่อสารสร้างสัมพันธ์
      อบรม สัมมนา หลักการสำคัญของการสร้างแรงจูงใจที่ดี
      อบรม สัมมนา แก่นสำคัญของการสื่อสารและการเข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ดีของตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
      อบรม สัมมนา การสื่อสารและการนำเสนอที่ดี (Presentation)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองแบบ WIN : WIN (Negotiation)
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสอนงานและการชี้แนะ (Teaching & Training)
      อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดที่ดี (Coaching)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Feedback)
      อบรม สัมมนา การให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา (Consulting)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การสื่อสารลดข้อขัดแย้ง ทำงานเป็นทีมเวิร์ค
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา หลักการทำงานแบบทีมเวิร์ด
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง