หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับการบริหารอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Management with Big Data)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับการบริหารอย่างมีคุณภาพ (Effective Management with Big Data)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ โดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น...
    การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
    การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)


การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการออกแบบธุรกิจดิจิทัลในการสร้าง Business Platform ทำให้สามารถบริหารจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)การบริหารงานในฐานะผู้นำยุคดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (VUCA World) และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยกระบวนการสร้างและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Transformation ต่อไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการใช้ข้อมูลในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทำให้บุคลากรในองค์กรมองเห็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะออกแบบกลยุทธ์และแนวทางทำธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสร้าง Business Platform ที่สอดคล้องกับองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
       คุณลักษณะของ Big Data ในองค์กร
       วิวัฒนาการของการบริหารจัดการข้อมูล
       องค์ประกอบของโครงการ Big Data
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล
หลักการบริหารที่สำคัญประเภทต่างๆ
       การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : การพัฒนาหลักการบริหารกับสถานการณ์ของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี
       การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       การพยากรณ์ความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
       การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล
       การใช้ข้อมูลสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       Workshop : การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีด้วยตัวเอง
การพัฒนาความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล (Digital Leadership)
       ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี
       การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       การสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
       การพัฒนาองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
       Workshop : การพัฒนาความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร