หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับการบริหารอย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Management with Big Data)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่กับการบริหารอย่างมีคุณภาพ (Effective Management with Big Data)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพ โดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการใช้เทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆ เช่น...
    การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
    การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)


การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้วยการออกแบบธุรกิจดิจิทัลในการสร้าง Business Platform ทำให้สามารถบริหารจัดการองค์กรธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพ ด้วยการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)การบริหารงานในฐานะผู้นำยุคดิจิทัล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ (VUCA World) และเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยกระบวนการสร้างและจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนและนำพาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital Transformation ต่อไปอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างเป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับหลักการบริหารต่างๆได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการใช้ข้อมูลในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีคุณภาพ และทำให้บุคลากรในองค์กรมองเห็นประโยชน์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะออกแบบกลยุทธ์และแนวทางทำธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสร้าง Business Platform ที่สอดคล้องกับองค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำยุคดิจิทัล เปลี่ยนแปลงตัวเองและทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Management)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
       คุณลักษณะของ Big Data ในองค์กร
       วิวัฒนาการของการบริหารจัดการข้อมูล
       องค์ประกอบของโครงการ Big Data
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการข้อมูล
หลักการบริหารที่สำคัญประเภทต่างๆ
       การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
       Workshop : การพัฒนาหลักการบริหารกับสถานการณ์ของตัวเอง
การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี
       การบริหารข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
       การพยากรณ์ความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล
       การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล
       การใช้ข้อมูลสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
       Workshop : การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีด้วยตัวเอง
การพัฒนาความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล (Digital Leadership)
       ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยี
       การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization)
       การสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
       การพัฒนาองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
       Workshop : การพัฒนาความเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ