Advance Course การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Softskill / การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี คือ การสร้างความสำเร็จของงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กร โดยการร่วมมือ ร่วมใจกันในการทำงานนั้นๆ สามารถใช้คุณสมบัติเด่นของแต่ละบุคคลมาใช้เสริมแรงให้กับทีม (Team Synergy) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี มีคุณลักษณะดังนี้...
       การให้ความสำคัญกับเป้าหมายร่วมกัน
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์แบบเข้าอกเข้าใจกัน
       การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
       การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
       การใช้คุณลักษณะเด่นของบุคคลมาพัฒนาทีม
       การทำงานเชิงรุก มุ่งสู่เป้าหมายของทีม
 หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ช่วยขยายขอบเขตของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลให้กว้างขึ้น ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง สามารถยอมรับความคิดของแต่ละคน บนหมวกที่สวมใส่ได้ หลีกเลี่ยงความคิดที่ขัดแย้งกันโดยตรงได้
 การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้แก่นของหมวกแต่ละใบ ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองและทีมได้ทันที เพราะกิจกรรมการใช้หมวก 6 ใบ เปรียบเสมือนการเป็นเครื่องมือในการใช้การทำงานด้านต่างๆ
 สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้แทนกรอบความคิด (Mindset) เช่น....
       การขจัดอัตตาของบุคคลออกไปเหลือเพียงหมวกที่ใส่
       การยอมรับกับบทบาทของผู้ใส่หมวกแต่ละใบ
       การมองเห็นทุกมุมของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
       การสร้างบรรยากาศการคิดแบบใหม่ๆ จากแบบเดิมๆ
       การเปลี่ยนทิศทางการคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะของหมวกแต่ละใบ และแนวทางการใช้หมวกในการประยุกต์กับการทำงานได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้หมวกต่างๆ ผ่านกิจกรรม เกิดความเข้าใจในเทคนิคการใช้หมวกและประโยชน์ของการใช้หมวกในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้
 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เทคนิค และทักษะการใช้หมวกในการสื่อสารกับผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี
 เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างกิจกรรมการใช้หมวกต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เกิดการต่อยอดทางความคิดมากมาย

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหมวก 6 ใบ
      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำสำคัญ (Keywords) ต่างๆ
      อิทธิพลที่เกิดจากการใส่หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
      หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
      ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
 การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับ การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
      สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
      การพัฒนาทักษะต่างๆ กับหมวกแต่ละใบ
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      กิจกรรม : การใช้หมวกเพื่อการสนทนาที่ดี
 การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
      กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
      สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
      กิจกรรม : การใช้หมวกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับ การประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
      หลักการประชุมอย่างมีคุณภาพ
      เทคนิคการระดมความคิดเห็น (Brainstorming)
      หลักการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      กิจกรรม : การใช้หมวกสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการประชุม
 การบ้าน: เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หมวก 6 ใบSix Thinking Hatsทีมเวิร์ค

แสดงความคิดเห็น