หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี คือ การสร้างความสำเร็จของงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมและองค์กร โดยการร่วมมือ ร่วมใจกันในการทำงานนั้นๆ สามารถใช้คุณสมบัติเด่นของแต่ละบุคคลมาใช้เสริมแรงให้กับทีม (Team Synergy) เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
หลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี มีคุณลักษณะดังนี้
        การให้ความสำคัญกับเป้าหมายร่วมกัน
        การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์แบบเข้าอกเข้าใจกัน
        การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
        การแก้ปัญหาและการตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
        การใช้คุณลักษณะเด่นของบุคคลมาพัฒนาทีม
        การทำงานเชิงรุก มุ่งสู่เป้าหมายของทีม
หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) ช่วยขยายขอบเขตของกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคลให้กว้างขึ้น ครอบคลุมประเด็นสำคัญต่างๆ เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ที่คาดไม่ถึง สามารถยอมรับความคิดของแต่ละคน บนหมวกที่สวมใส่ได้ หลีกเลี่ยงความคิดที่ขัดแย้งกันโดยตรงได้
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบผ่านกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้แก่นของหมวกแต่ละใบ ได้อย่างลึกซึ้งและชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองและทีมได้ทันที เพราะกิจกรรมการใช้หมวก 6 ใบ เปรียบเสมือนการเป็นเครื่องมือในการใช้การทำงานด้านต่างๆ
สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการประยุกต์ใช้แทนกรอบความคิด (Mindset) เช่น
        การขจัดอัตตาของบุคคลออกไปเหลือเพียงหมวกที่ใส่
        การยอมรับกับบทบาทของผู้ใส่หมวกแต่ละใบ
        การมองเห็นทุกมุมของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
        การสร้างบรรยากาศการคิดแบบใหม่ๆ จากแบบเดิมๆ
        การเปลี่ยนทิศทางการคิด ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในคุณลักษณะของหมวกแต่ละใบ และแนวทางการใช้หมวกในการประยุกต์กับการทำงานได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้หมวกต่างๆ ผ่านกิจกรรม เกิดความเข้าใจในเทคนิคการใช้หมวกและประโยชน์ของการใช้หมวกในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เทคนิค และทักษะการใช้หมวกในการสื่อสารกับผู้อื่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียน สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้างกิจกรรมการใช้หมวกต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง เกิดการต่อยอดทางความคิดมากมาย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของหมวก 6 ใบ
         แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คำสำคัญ (Keywords) ต่างๆ
         อิทธิพลที่เกิดจากการใส่หมวกในขณะใดขณะหนึ่ง
         หลักการคิดของหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
         ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
         กิจกรรม : การใช้หมวกสื่อสารกันในกลุ่ม
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับ การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
         การเรียนรู้และเข้าใจการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
         สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
         การพัฒนาทักษะต่างๆ กับหมวกแต่ละใบ
         การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
         กิจกรรม : การใช้หมวกเพื่อการสนทนาที่ดี
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
         กรอบความคิด (Mindset) ของการแก้ปัญหา
         สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
         ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
         กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
         กิจกรรม : การใช้หมวกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับ การประชุมระดมความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
         หลักการประชุมอย่างมีคุณภาพ
         เทคนิคการระดมความคิดเห็น (Brainstorming)
         หลักการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
         กิจกรรม : การใช้หมวกสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการประชุม
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม