คอร์สฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Softskill / การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming) สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างสภาวะที่ดี (Peak State) กับตัวเอง

การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP เพื่อปรับเปลี่ยนการโต้ตอบ (Response) กับสิ่งเร้า (Event) ต่างๆ ให้จะสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดี ดังนั้นทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหา/อุปสรรค เพียงเราใช้เทคนิคให้เหมาะสม ก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

เทคนิค NLP มีความหลากหลายให้เลือกใช้ และสามารถใช้ได้ในหลายลักษณะ เช่น
      การใช้ NLP กับตัวเอง.....ทำให้ตัวเองมีสภาวะที่ดี สร้างการเปลี่ยนแปลง
      การใช้ NLP กับผู้อื่น.....ช่วยให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
      การใช้ NLP กับการโค้ชผู้อื่น.....ทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจหลักการของ NLP อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิค NLP ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและอยากนำไปใช้ฝึกฝนเพิ่มขึ้นต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP อื่นๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองในอนาคต
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการ NLP ตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ของ NLP
      ความหมายนิยามของ NLP
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเบื้องต้น
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP ด้วยตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับตัวเอง (NLP ตัวเอง)
      แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง”
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพรางด้วยการ NLP ตัวเอง
      Role Playing : เลือกเทคนิคเพื่อ NLP ตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับผู้อื่น (NLP ผู้อื่น)
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การสนทนาให้ครบถ้วน (Chunking)
      การสร้างกรอบข้อตกลงร่วมกัน (Agreement Frame)
      การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวความคิดดีๆ (Story Telling)
      Role Playing : การใช้เทคนิค NLP ผู้อื่น
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับการโค้ชผู้อื่น (NLP Coaching) ให้ผู้อื่น NLP ตัวเอง
      หลักการสำคัญของการโค้ช
      เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ (Reframe)”
      เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก”
      เทคนิค “การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง”
      เทคนิค “การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง”
      Role Playing : การให้เทคนิคดำเนินการโค้ช
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPหลักการโค้ชPeak State

แสดงความคิดเห็น