Advance Course การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Softskill / การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming) สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างสภาวะที่ดี (Peak State) กับตัวเอง

การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP เพื่อปรับเปลี่ยนการโต้ตอบ (Response) กับสิ่งเร้า (Event) ต่างๆ ให้จะสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดี ดังนั้นทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหา/อุปสรรค เพียงเราใช้เทคนิคให้เหมาะสม ก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

เทคนิค NLP มีความหลากหลายให้เลือกใช้ และสามารถใช้ได้ในหลายลักษณะ เช่น
      การใช้ NLP กับตัวเอง.....ทำให้ตัวเองมีสภาวะที่ดี สร้างการเปลี่ยนแปลง
      การใช้ NLP กับผู้อื่น.....ช่วยให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
      การใช้ NLP กับการโค้ชผู้อื่น.....ทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจหลักการของ NLP อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิค NLP ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและอยากนำไปใช้ฝึกฝนเพิ่มขึ้นต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP อื่นๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองในอนาคต
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการ NLP ตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ของ NLP
      ความหมายนิยามของ NLP
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเบื้องต้น
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP ด้วยตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับตัวเอง (NLP ตัวเอง)
      แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง”
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพรางด้วยการ NLP ตัวเอง
      Role Playing : เลือกเทคนิคเพื่อ NLP ตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับผู้อื่น (NLP ผู้อื่น)
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การสนทนาให้ครบถ้วน (Chunking)
      การสร้างกรอบข้อตกลงร่วมกัน (Agreement Frame)
      การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวความคิดดีๆ (Story Telling)
      Role Playing : การใช้เทคนิค NLP ผู้อื่น
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับการโค้ชผู้อื่น (NLP Coaching) ให้ผู้อื่น NLP ตัวเอง
      หลักการสำคัญของการโค้ช
      เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ (Reframe)”
      เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก”
      เทคนิค “การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง”
      เทคนิค “การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง”
      Role Playing : การให้เทคนิคดำเนินการโค้ช
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : NLPหลักการโค้ชPeak State

แสดงความคิดเห็น