หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming) สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างสภาวะที่ดี (Peak State) กับตัวเอง

การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP เพื่อปรับเปลี่ยนการโต้ตอบ (Response) กับสิ่งเร้า (Event) ต่างๆ ให้จะสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดี ดังนั้นทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหา/อุปสรรค เพียงเราใช้เทคนิคให้เหมาะสม ก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

เทคนิค NLP มีความหลากหลายให้เลือกใช้ และสามารถใช้ได้ในหลายลักษณะ เช่น
      การใช้ NLP กับตัวเอง.....ทำให้ตัวเองมีสภาวะที่ดี สร้างการเปลี่ยนแปลง
      การใช้ NLP กับผู้อื่น.....ช่วยให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
      การใช้ NLP กับการโค้ชผู้อื่น.....ทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจหลักการของ NLP อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิค NLP ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและอยากนำไปใช้ฝึกฝนเพิ่มขึ้นต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP อื่นๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองในอนาคต
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการ NLP ตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ของ NLP
      ความหมายนิยามของ NLP
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเบื้องต้น
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP ด้วยตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับตัวเอง (NLP ตัวเอง)
      แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง”
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพรางด้วยการ NLP ตัวเอง
      Role Playing : เลือกเทคนิคเพื่อ NLP ตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับผู้อื่น (NLP ผู้อื่น)
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การสนทนาให้ครบถ้วน (Chunking)
      การสร้างกรอบข้อตกลงร่วมกัน (Agreement Frame)
      การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวความคิดดีๆ (Story Telling)
      Role Playing : การใช้เทคนิค NLP ผู้อื่น
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับการโค้ชผู้อื่น (NLP Coaching) ให้ผู้อื่น NLP ตัวเอง
      หลักการสำคัญของการโค้ช
      เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ (Reframe)”
      เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก”
      เทคนิค “การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง”
      เทคนิค “การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง”
      Role Playing : การให้เทคนิคดำเนินการโค้ช
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ