หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคนิค NLP กับตัวเองและผู้อื่น

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (Neuro Linguistic Programming) สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จด้วยเทคนิคต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของตัวเอง สร้างสภาวะที่ดี (Peak State) กับตัวเอง

การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP เพื่อปรับเปลี่ยนการโต้ตอบ (Response) กับสิ่งเร้า (Event) ต่างๆ ให้จะสร้างผลลัพธ์ (Outcome) ที่ดี ดังนั้นทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ แม้ว่าต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัญหา/อุปสรรค เพียงเราใช้เทคนิคให้เหมาะสม ก็จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้

เทคนิค NLP มีความหลากหลายให้เลือกใช้ และสามารถใช้ได้ในหลายลักษณะ เช่น
      การใช้ NLP กับตัวเอง.....ทำให้ตัวเองมีสภาวะที่ดี สร้างการเปลี่ยนแปลง
      การใช้ NLP กับผู้อื่น.....ช่วยให้ผู้อื่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
      การใช้ NLP กับการโค้ชผู้อื่น.....ทำให้เขาเกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความเข้าใจหลักการของ NLP อย่างชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิค NLP ต่างๆ จนเกิดความเข้าใจและอยากนำไปใช้ฝึกฝนเพิ่มขึ้นต่อไป
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคนิค NLP อื่นๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเองในอนาคต
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการ NLP ตัวเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจศาสตร์ของ NLP
      ความหมายนิยามของ NLP
      การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      สำรวจแนวความคิดของตัวเองในเรื่องต่างๆ
      เทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมองเบื้องต้น
      กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค NLP ด้วยตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับตัวเอง (NLP ตัวเอง)
      แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP
      หลุมพรางทางความคิดเชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      เทคนิค “การใช้คำพูดใหม่เพิ่มพลัง”
      Workshop : แนวทางการเอาชนะหลุมพรางด้วยการ NLP ตัวเอง
      Role Playing : เลือกเทคนิคเพื่อ NLP ตัวเอง
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับผู้อื่น (NLP ผู้อื่น)
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การสนทนาให้ครบถ้วน (Chunking)
      การสร้างกรอบข้อตกลงร่วมกัน (Agreement Frame)
      การใช้เรื่องเล่าสร้างแนวความคิดดีๆ (Story Telling)
      Role Playing : การใช้เทคนิค NLP ผู้อื่น
เทคนิคการใช้หลักการ NLP กับการโค้ชผู้อื่น (NLP Coaching) ให้ผู้อื่น NLP ตัวเอง
      หลักการสำคัญของการโค้ช
      เทคนิค “การเปลี่ยนภาพตัวเองด้วยจินตภาพ (Reframe)”
      เทคนิค “การค้นหาสมอเรือแล้วถอนออก”
      เทคนิค “การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง”
      เทคนิค “การบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง”
      Role Playing : การให้เทคนิคดำเนินการโค้ช
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง