หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การประยุกต์ใช้ KPI เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   KPI (Key Performance Indicators) เป็นการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการทำงาน โดยการนำตัวชี้วัดนี้มาใช้ เพื่อให้พนักงานแต่ละคนได้ทราบอย่างชัดเจนว่า ในแต่ละปีหรือแต่ละไตรมาส จะต้องสร้างผลงานหรือจะต้องปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้ง เพื่อให้พนักงานทุกคน ได้ทราบถึงผลที่คาดหวังไว้ล่วงหน้าที่จะต้องทำงานให้ สำเร็จ ซึ่งการสร้างตัวชี้วัดที่ดีจะสามารถสะท้อนลักษณะงาน การกำหนดน้ำหนักความสำคัญให้แก่แต่ละตัวชี้วัด และการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่เป็นรูปธรรม โดยสามารถคำนวณผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนออกมา แต่ละช่วงเวลาที่ต้องการวัดผล ได้ในรูปของร้อยละ หรือคะแนนเฉลี่ยได้ ซึ่งองค์การหรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถนำไปพิจารณาร่วมกับการประเมินผลแบบต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ได้อย่างชัดเจนและมีความยุติธรรมได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดัชนีชี้วัด (KPI) ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบประเมินผลงาน และกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานและแต่ละตำแหน่งงานได้ 
2. เพื่อให้องค์กรมีแบบประเมินผลงาน โดยการนำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ( KPI ) มาใช้ร่วมกับระบบการประเมินผล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
3. เพื่อให้การประเมินผลการทำงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปเชื่อมโยงกับการจ่ายผลตอบแทน การปรับขึ้นเงินเดือน การพัฒนารายบุคคล และการจ่ายโบนัสประจำปีได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. แนวคิดและปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่ 
2. ความหมายของ KPI และความสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
3. การกำหนด KPI จากเป้าหมายองค์กร สู่หน่วยงาน 
4. การกำหนด KPI จากหน่วยงานสู่รายบุคคล 
5. การนำผลการปฏิบัติงานมาเพื่อใช้ในการพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี การพัฒนา และการให้โบนัสประจำปี 
6. แนวทางการจัดทำ Action Plan เพื่อสนับสนุน KPI ให้ได้ตามเป้าหมา

สิ่งที่จะได้รับจากการฝึกอบรม
1. ได้รู้ถึงแนวความคิดการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ 
2. เข้าใจถึงความหมายของ KPI และการนำไปประยุกต์ใช้ในระบบการประเมินผลปฏิบัติงานได้ 
3. สามารถจัดทำ Action Plan เพื่อสนับสนุนให้ KPI บรรลุเป้าหมาย

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
บรรยาย 50%
 Activities Group 50%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล
วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : KPIตัวชี้วัดKey Performance

แสดงความคิดเห็น