หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีหน่วยวัดต่างๆ มากมาย การประยุกต์ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า OKR (Objective and Key Result) ก็เป็นอีกหน่วยวัดหนึ่งที่มีประสิทธิผลกับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความสำคัญอย่างท้าทาย หากบรรลุจุดประสงค์นี้แล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

การนำหลักการของการกำหนด OKRs มาใช้ในการทำงานสามารถเชื่อมโยงกับการทำงานปกติที่ใช้หน่วยวัดเดิมๆ มากำหนดเป็น OKRs ได้ โดยการเลือกหน่วยวัดที่สำคัญมากที่สุด เพื่อให้เกิดการติดตามผลลัพธ์ด้วยกระบวนการ CFR (Conversation, Feedback และ Recognition) อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ท้าทายสูงมากๆ ได้
การพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อมาใช้ในกระบวนการ CFR ที่ต้องทำให้การทำงานเกิดประสิทธิผล สามารถบรรลุ OKRs ได้ เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทักษะต่างๆ จะช่วยทำให้การติดตามผลลัพธ์ไม่เหมือนกับการติดตามผลลัพธ์แบบ KPI (Key Performance Index) เป็นการพูดคุยและดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช ทำให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการบรรลุเป้าหมายได้ เช่น
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก
       ทักษะการฟังเชิงรุก
       การใช้คำถามที่ทรงพลัง
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า
การประยุกต์ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ OKRs ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทายอย่างกระตือรือร้น ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ OKRs กับการทำงานร่วมกับทีมงานได้ทีนที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กระบวนการ CFR ติดตามผลลัพธ์ของ OKRs อย่างเป็นระบบ เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการใช้ OKRs ในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการทำงานปกติ โดยการเลือกเรื่องที่สำคัญมากๆ มาสร้างความท้าทายด้วยการใช้ OKRs กำหนดเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติการจริงในการใช้ CFR ติดตามผลลัพธ์เชิงบวกสร้างความกระตือรือร้นให้กับทีมงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ให้สอดคล้องกับโจทย์และสไตล์ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ OKRs
       ความหมายของ OKRs เชิงลึก
       ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs ในองค์กร
       เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกัน
       การวางแผนการทำงานให้บรรลุ OKRs
       Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การสร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับการทำงาน
       ความเหมือนและความต่างของ OKR กับ KPI
       หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
       หัวใจสำคัญของ CFR เพื่อให้ OKRs สำเร็จ
       กระบวนการโค้ชและการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
       Workshop : กำหนดรูปแบบการทำงานให้บรรลุ OKRs
การพัฒนาทักษะ CFR เชิงปฏิบัติการจริง
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก (Proactive Conversation)
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า (Value Recognition)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : การติดตามผลลัพธ์ (CFR) ด้วยการโค้ช
การใช้ CFR & Coaching ในการติดตาม OKRs
       หลักการสำคัญของการกำหนด OKRs ด้วยการโค้ช
       กระบวนการสร้างบทสนทนาด้วยการโค้ช (CFR)
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล E+R = O
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล Strategic Focus
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชและติดตาม OKRs
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ OKRs และการสร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับการทำงาน เพื่อเกิดการพัฒนาทักษะ CFR เชิงปฏิบัติการจริง และสามารถใช้ CFR and Coaching ในการติดตาม OKRs ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ