คอร์สฝึกอบรม การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีหน่วยวัดต่างๆ มากมาย การประยุกต์ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า OKR (Objective and Key Result) ก็เป็นอีกหน่วยวัดหนึ่งที่มีประสิทธิผลกับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความสำคัญอย่างท้าทาย หากบรรลุจุดประสงค์นี้แล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

การนำหลักการของการกำหนด OKRs มาใช้ในการทำงานสามารถเชื่อมโยงกับการทำงานปกติที่ใช้หน่วยวัดเดิมๆ มากำหนดเป็น OKRs ได้ โดยการเลือกหน่วยวัดที่สำคัญมากที่สุด เพื่อให้เกิดการติดตามผลลัพธ์ด้วยกระบวนการ CFR (Conversation, Feedback และ Recognition) อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ท้าทายสูงมากๆ ได้
การพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อมาใช้ในกระบวนการ CFR ที่ต้องทำให้การทำงานเกิดประสิทธิผล สามารถบรรลุ OKRs ได้ เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทักษะต่างๆ จะช่วยทำให้การติดตามผลลัพธ์ไม่เหมือนกับการติดตามผลลัพธ์แบบ KPI (Key Performance Index) เป็นการพูดคุยและดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช ทำให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการบรรลุเป้าหมายได้ เช่น
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก
       ทักษะการฟังเชิงรุก
       การใช้คำถามที่ทรงพลัง
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า
การประยุกต์ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ OKRs ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทายอย่างกระตือรือร้น ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ OKRs กับการทำงานร่วมกับทีมงานได้ทีนที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กระบวนการ CFR ติดตามผลลัพธ์ของ OKRs อย่างเป็นระบบ เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการใช้ OKRs ในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการทำงานปกติ โดยการเลือกเรื่องที่สำคัญมากๆ มาสร้างความท้าทายด้วยการใช้ OKRs กำหนดเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติการจริงในการใช้ CFR ติดตามผลลัพธ์เชิงบวกสร้างความกระตือรือร้นให้กับทีมงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ให้สอดคล้องกับโจทย์และสไตล์ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ OKRs
       ความหมายของ OKRs เชิงลึก
       ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs ในองค์กร
       เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกัน
       การวางแผนการทำงานให้บรรลุ OKRs
       Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การสร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับการทำงาน
       ความเหมือนและความต่างของ OKR กับ KPI
       หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
       หัวใจสำคัญของ CFR เพื่อให้ OKRs สำเร็จ
       กระบวนการโค้ชและการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
       Workshop : กำหนดรูปแบบการทำงานให้บรรลุ OKRs
การพัฒนาทักษะ CFR เชิงปฏิบัติการจริง
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก (Proactive Conversation)
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า (Value Recognition)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : การติดตามผลลัพธ์ (CFR) ด้วยการโค้ช
การใช้ CFR & Coaching ในการติดตาม OKRs
       หลักการสำคัญของการกำหนด OKRs ด้วยการโค้ช
       กระบวนการสร้างบทสนทนาด้วยการโค้ช (CFR)
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล E+R = O
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล Strategic Focus
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชและติดตาม OKRs
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ OKRs และการสร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับการทำงาน เพื่อเกิดการพัฒนาทักษะ CFR เชิงปฏิบัติการจริง และสามารถใช้ CFR and Coaching ในการติดตาม OKRs ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : OKRsKPIการทำงานเชิงปฏิบัติการ

แสดงความคิดเห็น