Advance Course การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Management and Productivity / การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับเป้าหมายมีหน่วยวัดต่างๆ มากมาย การประยุกต์ใช้หน่วยวัดที่เรียกว่า OKR (Objective and Key Result) ก็เป็นอีกหน่วยวัดหนึ่งที่มีประสิทธิผลกับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและมีความสำคัญอย่างท้าทาย หากบรรลุจุดประสงค์นี้แล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย

การนำหลักการของการกำหนด OKRs มาใช้ในการทำงานสามารถเชื่อมโยงกับการทำงานปกติที่ใช้หน่วยวัดเดิมๆ มากำหนดเป็น OKRs ได้ โดยการเลือกหน่วยวัดที่สำคัญมากที่สุด เพื่อให้เกิดการติดตามผลลัพธ์ด้วยกระบวนการ CFR (Conversation, Feedback และ Recognition) อย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ สามารถสร้างผลลัพธ์ของเป้าหมายที่ท้าทายสูงมากๆ ได้
การพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อมาใช้ในกระบวนการ CFR ที่ต้องทำให้การทำงานเกิดประสิทธิผล สามารถบรรลุ OKRs ได้ เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะทักษะต่างๆ จะช่วยทำให้การติดตามผลลัพธ์ไม่เหมือนกับการติดตามผลลัพธ์แบบ KPI (Key Performance Index) เป็นการพูดคุยและดึงศักยภาพทีมงานด้วยการโค้ช ทำให้ทีมงานมีความกระตือรือร้นในการบรรลุเป้าหมายได้ เช่น
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก
       ทักษะการฟังเชิงรุก
       การใช้คำถามที่ทรงพลัง
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า
การประยุกต์ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ จะทำให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้ OKRs ในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างบรรยากาศการทำงานที่ท้าทายอย่างกระตือรือร้น ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักการของ OKRs กับการทำงานร่วมกับทีมงานได้ทีนที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้กระบวนการ CFR ติดตามผลลัพธ์ของ OKRs อย่างเป็นระบบ เกิดการทำงานเป็นทีมร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีการใช้ OKRs ในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับการทำงานปกติ โดยการเลือกเรื่องที่สำคัญมากๆ มาสร้างความท้าทายด้วยการใช้ OKRs กำหนดเป้าหมาย
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนปฏิบัติการจริงในการใช้ CFR ติดตามผลลัพธ์เชิงบวกสร้างความกระตือรือร้นให้กับทีมงาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ให้สอดคล้องกับโจทย์และสไตล์ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ OKRs
       ความหมายของ OKRs เชิงลึก
       ประเด็นสำคัญของการสร้าง OKRs ในองค์กร
       เทคนิคการเขียน OKRs ให้สอดคล้องกัน
       การวางแผนการทำงานให้บรรลุ OKRs
       Workshop : กำหนด OKRs ของตัวเอง
การสร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับการทำงาน
       ความเหมือนและความต่างของ OKR กับ KPI
       หัวใจสำคัญของ OKRs (FACTS)
       หัวใจสำคัญของ CFR เพื่อให้ OKRs สำเร็จ
       กระบวนการโค้ชและการติดตามผลลัพธ์ (CFR)
       Workshop : กำหนดรูปแบบการทำงานให้บรรลุ OKRs
การพัฒนาทักษะ CFR เชิงปฏิบัติการจริง
       เทคนิคการพูดคุยเชิงบวก (Proactive Conversation)
       ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
       ทักษะการใช้คำถามทรงพลัง (Powerful Questions)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       เทคนิคการสร้างแรงจูงใจด้านคุณค่า (Value Recognition)
       กิจกรรม : การพัฒนาทักษะต่างๆ ด้วยตัวเอง
       Role Playing : การติดตามผลลัพธ์ (CFR) ด้วยการโค้ช
การใช้ CFR & Coaching ในการติดตาม OKRs
       หลักการสำคัญของการกำหนด OKRs ด้วยการโค้ช
       กระบวนการสร้างบทสนทนาด้วยการโค้ช (CFR)
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล E+R = O
       กระบวนการโค้ชด้วยโมเดล Strategic Focus
       Role Playing : ดำเนินการโค้ชและติดตาม OKRs
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตร การประยุกต์ใช้ OKRs and CFR ในการทำงานเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 1 วัน หมวดการบริหาร, การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์กร ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้เน้นเรื่องการเรียนรู้และเข้าใจแก่นสำคัญของ OKRs และการสร้าง OKRs ให้สอดคล้องกับการทำงาน เพื่อเกิดการพัฒนาทักษะ CFR เชิงปฏิบัติการจริง และสามารถใช้ CFR and Coaching ในการติดตาม OKRs ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : OKRsKPIการทำงานเชิงปฏิบัติการ

แสดงความคิดเห็น